Thị xã Dĩ An – ngày 19/3- Đoàn giám sát HĐND Tỉnh làm việc tại thị xã Dĩ An về thực hiện Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020

Thời sự - Chính trị

            Thực hiện kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020,  thị xã Dĩ An đẩy mạnh thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức như qua hội họp, loa đài, hội thi, trang thông tin điện tử..vv..Đồng thời, tập trung chỉ đạo sâu sát và quyết liệt việc áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN Iso 9001:2008 kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ hành chính, thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC, triển khai các dịch vụ hỗ trợ người dân đến giao dịch hành chính cũng như, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.vv...


Hình ảnh tổng thể buổi giám sát 


         

Trong đó về cải cách TTHC, Thị xã thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với 248 TTHC/44 lĩnh vực. Đồng thời,  đã áp dụng việc đối chiếu bản chính không cần photo giấy tờ liên quan khi người dân nộp hồ sơ. Từ 2016 đến 2018, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thị xã tiếp nhận 197 ngàn 800 hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hẹn đạt 98,3%. Về hiện đại hóa hành chính, thị xã trang bị hệ thống phân phối số tự động, gọi số tự động, phần mềm kết nối dữ liệu trên lĩnh vực đất đai, xây dựng, đo đạc..thuận tiện cho việc hướng dẫn người dân kịp thời, chính xác ngay từ đầu vào.          Kết luận buổi giám sát, bà Nguyễn Thị Kim Oanh – Phó CT. HĐND tỉnh Bình Dương, Trưởng đoàn giám sát yêu cầu các cơ quan, đơn vị thị xã tiếp tục quan tâm công tác rà soát thủ tục hành chính, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi những thủ tục hành chính không phù hợp; thời chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức để đáp ứng yêu cầu công việc, thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC của địa phương. Đặc biệt là quan tâm rà soát, kiểm soát TTHC, công khai TTHC bằng nhiều hình thức phù hợp để người dân dễ tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện..


Hồng Nguyên – Bá Lộc