Số văn bản Ngày văn bản Nội dung Tải về
11/22 12/11/2019 Báo cáo tổng hợp
6548/QĐ-UBND 12/12/2019 Cấp giấy chứng nhận lần đầu
6549/QĐ-UBND 12/12/2019 Chuyển mục đích
6550/QĐ-UBND 18/12/2019 Cấp giấy chứng nhận lần đầu đối với bà
123 20/12/2019 test
6784/QĐ-UBND 20/12/2019 Quyết định về việc cấp giấy chứng QSDĐ của bà Hoàng Thị Ly

Bản Quyền @2018 Văn phòng HĐND- UBND thị xã Dĩ An 

Địa chỉ: Số 10 Trung tâm hành chính thị xã Dĩ An 

Bản Quyền @2018 Văn phòng HĐND- UBND thị xã Dĩ An

Địa chỉ: Số 10 Trung tâm hành chính thị xã Dĩ An