LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH UBND CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND, UBND Tuần lễ từ 04/02/2019 đến 17/02/2019

Lịch làm việc UBND thị xã