LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH UBND CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND, UBND Tuần lễ từ 07/01/2019 đến 13/01/2019

Lịch làm việc UBND thị xã