LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH UBND CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND, UBND Tuần lễ từ 12/11/2018 đến 18/11/2018

Lịch làm việc UBND thị xã