LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH UBND CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND, UBND Tuần lễ từ 08/10/2018  đến 14/10/2018

Lịch làm việc UBND thị xã

ỦY BAN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     THỊ XÃ DĨ AN                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


       
 
 
   

 

 LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH UBND

CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND, UBND

Tuần lễ từ 08/10/2018  đến 14/10/2018

(LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI HỌP)

 

THỨ HAI  08/10/2018

Sáng1- 7 giờ 30: Chủ tịch Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Phạm Văn Bảy, Võ Anh Tuấn dự họp Ban Thường vụ Thị ủy (theo lịch làm việc của Thường trực và Ban thường vụ Thị ủy).

*Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ

*Cùng dự: Phó Chánh Văn phòng Phạm Thị Diệu.

 

Chiều1- 14 giờ: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND họp hội ý.

*Địa điểm: Phòng họp số 2.

*Cùng dự: Lãnh đạo Văn phòng, CV Huê.

 

THỨ BA 09/10/2018

Sáng:   1- 8 giờ: Chủ tịch Nguyễn Thanh Phong họp giải quyết các vướng mắc trong trình tự xây dựng công trình Công viên Dĩ An (giao Ban QLDA ĐTXD khu vực chuẩn bị nội dung).

*Địa điểm: Phòng họp số 2.

*Mời dự: Trưởng (hoặc Phó) các đơn vị: Ban QLDA ĐTXD khu vực, QLĐT, TC-KH, Phó Chánh Văn phòng Phạm Thị Diệu, CV Hòa.

 

2- 8 giờ: Phó Chủ tịch Phạm Văn Bảy dự và chỉ đạo Hội nghị sơ kết tình hình KT-XH, QP-AN 9 tháng đầu năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2018 phường Tân Bình (Tài xế Tuấn).

*Địa điểm: Hội trường UBND phường Tân Bình.

 

3- 8 giờ: Phó Chủ tịch UBND Võ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Thanh Huy dự họp giao ban Thường trực HĐND thị xã 9 tháng đầu năm 2018.

*Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ.

*Mời dự: TT/UBMTTQ, Trưởng-Phó các Ban HĐND thị xã, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND Phó Chánh Văn phòng Bùi Thị Kim Nguyên, CV Trâm.

 

4- 10 giờ: Phó Chủ tịch Võ Anh Tuấn chủ trì họp giải quyết kiến nghị của công dân liên quan đến việc chừa đường đi chung (giao Văn phòng chủ trì, phối hợp các ngành có liên quan chuẩn bị nội dung).

*Địa điểm: Phòng họp số 3.

*Mời dự: Trưởng (hoặc Phó) các đơn vị: TN-MT, QLĐT, Chi nhánh VPĐKĐĐ, UBND phường Tân Bình, Dĩ An, CV Hạnh, Trung.5- 8 giờ: Phó Chủ tịch Trần Văn Tân dự họp Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh (Tài xế Hiền).

*Địa điểm: HĐND tỉnh.

 

6- 8 giờ: Ủy quyền Thủ trưởng Công an thị xã dự Lễ khai giảng năm học 2018-2019 và kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Trường Đại học An ninh nhân dân.

*Địa điểm: Đại sảnh đường-Trường Đại học ANND.

 

Chiều: 1- 14 giờ: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND dự họp Chi bộ Văn phòng định kỳ.

*Địa điểm: Phòng họp số 2.

*Mời dự: Đảng viên Chi bộ.

 

THỨ TƯ  10/10/2018

Sáng:   1- 8 giờ: Chủ tịch Nguyễn Thanh Phong dự Lễ khai khóa - 2018 tại Trường Đại học Quốc gia TPHCM (Tài xế Thành).

*Địa điểm: Hội trường Nhà điều hành ĐHQG TPHCM.

 

2- 7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Phạm Văn Bảy dự Hội nghị thông báo tình hình triển khai, tuyên truyền, giáo dục quốc phòng an ninh cho nhân dân trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới (có thư mời riêng) {Tài xế Tuấn}.

*Địa điểm: Trường Quân sự tỉnh.

 

3- 8 giờ: Phó Chủ tịch Võ Anh Tuấn nghe Trung tâm PTQĐ báo cáo tiến độ bồi thường BT.GPMB dự án Trạm biến áp 500KV Tân Uyên và đường dây đấu nối (giao TTPTQĐ chuẩn bị nội dung).

*Địa điểm: Phòng họp số 2.

*Mời dự: Trưởng (hoặc Phó) các đơn vị: TTPTQĐ, TN-MT, QLĐT, Chi nhánh VPĐKĐĐ, Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn (TTPTQĐ mời), UBND các phường: Tân Bình, Tân Đông Hiệp và Bình An, Phó Chánh Văn phòng Phạm Thị Diệu, CV Trung.

 

- 10 giờ: Phó Chủ tịch Võ Anh Tuấn đi khảo sát thực tế dự án đường và HTTN đường BN2 khu phố Tân Long, Tân Đông Hiệp (Tài xế Hiền).

*Cùng đi: Trưởng (hoặc Phó) các đơn vị: Trung tâm PTQĐ, QLĐT, UBND phường Tân Đông Hiệp, CV Trung.

 

4- 8 giờ: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Thanh Huy dự họp mặt kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng và 19 năm ngày Dân vận cả nước gắn với sơ kết phong trào Dân vận khéo giai đoạn 2016-2018 do Khối vận phường An Bình tổ chức (Tài xế Hiền).

*Địa điểm: Hội trường UBND phường An Bình.

 

5- 8 giờ: Phó Chủ tịch Trần Văn Tân họp giải quyết cấp phép xây dựng công trình Trạm thu phát sóng thông tin di động (giao phòng QLĐT chuẩn bị nội dung và mời Chủ đầu tư, Đơn vị tư vấn).

*Địa điểm: Phòng họp số 3.

*Mời dự: Đ/d Lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Thông tin & Truyền thông, Trưởng (hoặc Phó) các đơn vị: QLĐT, Trung tâm viễn thông, UBND phường Bình Thắng, CV Hòa.

 

- 10 giờ: Phó Chủ tịch Trần Văn Tân họp thống nhất công tác duy tu, bảo dưỡng tuyến đường Lê Văn Tách (đoạn từ ngã 3 Bình Đường đến cầu Bà Giang) {giao phòng QLĐT chuẩn bị nội dung}.

*Địa điểm: Phòng họp số 3.

*Mời dự: Trưởng (hoặc Phó) các đơn vị: QLĐT, XN CTCC, UBND phường An Bình, Khu Quản lý giao thông đô thị số 2, CV Hòa.

 

Chiều: 1- 13 giờ 30: Chủ tịch Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Phạm Văn Bảy, Võ Anh Tuấn dự họp Ban thường vụ Thị ủy (theo lịch làm việc của Thường trực và Ban Thường vụ Thị ủy).

*Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ.

 

2- 14 giờ: Phó Chủ tịch Trần Văn Tân họp triển khai công tác cắm ranh mốc ngoài thực địa tuyến đường sắt Trảng Bom - Hòa Hưng (Giao phòng QLĐT chủ trì, phối hợp Công ty CP tư vấn thiết kế GTVT Phía Nam chuẩn bị nội dung)

*Địa điểm: Phòng họp số 3.

*Mời dự: Trưởng (hoặc Phó) các đơn vị: QLĐT, TN-MT, TTPTQĐ, UBND các phường Dĩ An, An Bình, Tân Đông Hiệp, Bình An, Bình Thắng, Công ty CP tư vấn thiết kế GTVT Phía Nam, Phó Chánh Văn phòng Phạm Thị Diệu, CV Hòa.

 

THỨ NĂM 11/10/2018

Sáng:   1- 7 giờ 30: Chủ tịch HĐND Ngô Ngọc Điệp tiếp dân.

*Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND thị xã.

*Cùng tiếp: TT/UBMTTQ, Hội Nông dân, Ủy ban kiểm tra, Trưởng (hoặc Phó) các đơn vị Thanh tra, TN-MT, Chi nhánh TTPTQĐ, QLĐT, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ,  Phó Trưởng Ban Pháp chế Đinh Văn Dĩ, CV Dung.

 

2- 9 giờ: Chủ tịch Nguyễn Thanh Phong dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập WTA Diễn đàn đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2018 (Tài xế Thành).

*Địa điểm: Hội trường tầng 2-Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

 

3- 7 giờ 30: Phó Chủ tịch Phạm Văn Bảy dự họp mặt kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2018) gắn sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Tài xế Tuấn).

*Địa điểm: Hội trường Trung tâm văn hóa thị xã.

 

4- 7 giờ 30Phó Chủ tịch Võ Anh Tuấn báo cáo Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận, chính trị cho cán bộ, đảng viên cơ sở.

*Địa điểm: Hội trường Trung tâm BDCT thị xã.

 

5- 8 giờ: Phó Chủ tịch Trần Văn Tân nghe các ngành báo kết quả thực hiện Kế hoạch xây dựng tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn thị xã (Giao các ngành chuẩn bị nội dung theo Kế hoạch số 1535/KH-UBND ngày 13/6/2018 của UBND thị xã).

*Địa điểm: Phòng họp số 3.

*Mời dự: Trưởng (hoặc Phó) các đơn vị: QLĐT, TN-MT, VH-TT, GD-ĐT, Kinh tế, Công an, Đài truyền thanh, XN CTCC, Điện lực, Trung tâm văn hóa, UBND các phường, Phó Chánh Văn phòng Phạm Thị Diệu, CV Hòa.

 

Chiều: 1- 13 giờ 30: Chủ tịch Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Thanh Huy dự họp giao ban Thường trực Thị ủy.

*Địa điểm: Phòng họp BTV Thị ủy.

*Cùng dự: Phó Chánh Văn phòng Bùi Thị Kim Nguyên.

 

2- 15 giờ: Chủ tịch Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Trần Văn Tân nghe các ngành báo cáo tiến độ công tác thu hồi đất thuộc dự án Cầu Đồng Nai (mới) {giao Văn phòng chủ trì, phối hợp các ngành có liên quan chuẩn bị nội dung}.

*Địa điểm: Phòng họp số 2.

*Mời dự: Đ/d Lãnh đạo Ban Dân vận, Trung tâm PTQĐ, UBND phường Bình Thắng, Chủ đầu tư (giao TTPTQĐ mời), CV Dung.

 

3- 14 giờ: Phó Chủ tịch Phạm Văn Bảy dự họp Đảng ủy phường Tân Đông Hiệp (Tài xế Tuấn).

*Địa điểm: Hội trường UBND phường Tân Đông Hiệp.

 

4- 14 giờ: Phó Chủ tịch Võ Anh Tuấn nghe các ngành và UBND phường Tân Đông Hiệp báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện công tác BT.GPMB dự án: Xây dựng hạ tầng khu tái định cư Tân Đông Hiệp và giải tỏa đền bù xây dựng trường THCS Đông Chiêu; Nâng cấp, mở rộng đường Đặng Văn Mây (giao TTPTQĐ, các ngành có liên quan và UBND phường Tân Đông Hiệp chuẩn bị báo cáo).

*Địa điểm: Phòng họp số 3.

*Mời dự: Trưởng (hoặc Phó) các đơn vị: TTPTQĐ, TN-MT, QLĐT, TC-KH, Chi nhánh VPĐKĐĐ, Ban QLDA ĐTXD khu vực, UBND phường Tân Đông Hiệp, Phó Chánh Văn phòng Phạm Thị Diệu, CV Trung.

 

THỨ SÁU 12/10/2018

Sáng:    1- 7 giờ 30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND dự Hội nghị tập huấn lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm cho Đại biểu HĐND thị xã và các phường.

*Địa điểm: Hội trường Trung tâm BDCT thị xã.

 

2- 8 giờ: Phó Chủ tịch Võ Anh Tuấn dự Hội nghị tập huấn, tuyên truyền kinh tế tập thể năm 2018 (có thư mời riêng).

*Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.

 

3- 8 giờ 30: Ủy quyền Thủ trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã dự họp mặt kỷ niệm Ngày truyền thống của Ban liên lạc truyền thống CCB Chi đội 10-E310 Biên Hòa đơn vị Anh hùng LLVT.

*Địa điểm: Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh Đồng Nai (Số 5, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai).

 

Chiều: 1- 13 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND dự họp mặt kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng, sơ kết việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giữa giai đoạn 2016-2020.

*Địa điểm: Hội trường Trung tâm văn hóa thị xã.

*Cùng dự: Phó Chánh Văn phòng Bùi Thị Kim Nguyên.

 

Tối:      1- 18 giờ 30: Phó Chủ tịch Phạm Văn Bảy dự Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và Chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ trong thanh niên dân tộc, tín đồ tôn giáo và tuyên dương cán bộ hội viên thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực.

*Địa điểm: Công viên Trung tâm hành chính thị xã.

*Cùng dự: Thủ trưởng Phòng Nội vụ, Phó Chánh Văn phòng Bùi Thị Kim Nguyên, CV Thành.

 

THỨ BẢY 13/10/2018

Sáng:   1- 7 giờ 30: Phó Chủ tịch Phạm Văn Bảy dự khai mạc Hội thi tìm hiểu “Văn hóa và Tín ngưỡng dân gian Viện Nam lần II năm 2018 (Tài xế Thành).

*Địa điểm: Hội trường TTVH thị xã.

 

2- Phó Chánh Văn phòng Phạm Thị Diệu và các cán bộ Ngọc, Phượng, Tài xế Thành trực xử lý tiếp nhận hồ sơ công dân theo cơ chế 1 cửa tại Văn phòng HĐND-UBND thị xã.

*Địa điểm: Văn phòng HĐND-UBND thị xã.

 

(Lịch trực lái xe ngày 14/10/2018 : Tài xế Hiền).

 

                                                                     TL. CHỦ TỊCH

                                             CHÁNH VĂN PHÒNG

 

       (Đã ký)

 

Võ Trọng Tài