LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH UBND CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND, UBND Tuần lễ từ 10/6/2019 đến 16/6/2019

Lịch làm việc UBND thị xã