Tổ chức bộ máy UBND thành phố Dĩ An

Các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố

Các tổ chức sự nghiệp và các phường

Các doanh nghiệp: Công ty và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố