Sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm

Thời sự - Chính trị

          6 đầu năm BTG thị ủy Dĩ An đã thực hiện tốt công tác tham mưu, nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chỉ thị 05 chuyên đề 2019, tăng cường và nâng cao chất lượng công tác quản lý cán bộ, đảng viên tham gia học tập nghị quyết, nghe thời sự. Đáng ghi nhận đã tham mưu Thị ủy thành lập lực lượng xung kích BCĐ 94 đấu tranh trên không gian mạng, góp phần tích cực phòng ngừa, ngăn chặn những hành vi lợi dụng mạng xã hội để đưa thông tin xấu độc..


Đại biểu tham dự hội nghị


          Hội nghị đã thảo luận một số giảp pháp tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội. Đặc biệt, là sự chủ động, kịp thời của các cấp ủy Đảng, đoàn thể, lực lượng xung kích trong việc phát hiện, đấu tranh, tháo gỡ các tin, bài có nội dung xấu độc, xuyên tạc chống phá chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của nhà nước.


Bà Nguyễn Kim Loan​- Phó Trưởng Ban  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị


          Phát biểu hội nghị, bà Nguyễn Kim Loan- Phó trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy Bình Dương lưu ý lực lượng xung kích BCĐ 94 không chỉ nhạy bén với các thông tin trên các trang mạng xã hội mà còn kịp thời, nhanh nhạy nắm bắt dư luận xã hội, phục vụ tốt hơn nhiệm vụ phòng chống, phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.
           Bà Ngô Ngọc Điệp- PBT.TT thị ủy Dĩ An phát biểu chỉ đạo tại hội nghị


        Phát biểu chỉ đạo, bà Ngô Ngọc Điệp- PBT.TT thị ủy Dĩ An lưu ý tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên theo hướng đáp ứng kịp thời, nhanh nhạy nhu cầu và phù hợp với trình độ nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nâng cao tính định hướng và sức thuyết phục của hoạt động tuyên truyền miệng. Chủ động tuyên truyền đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của các cấp ủy đảng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Chú trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp tuyên truyền nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh ngay từ cơ sở.


Hồng Nguyên – Tuấn Anh