- Chỉ tiêu sử dụng đất của dự thảo " Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 " thị xã Dĩ An

- Danh mục các dự án, công trình thực hiện trong kỳ 2016 - 2020

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 (tỷ lệ 1/10.000)

+ Mọi ý kiến đóng góp gửi về Phòng Tài nguyên và Môi trường qua địa chỉ:

- nguyenhieptnmtda@gmail.com Số điện thoại liên hệ: 01217.488.426

+ Hoặc gửi về UBND thị xã Dĩ An 

- Địa chỉ: Đường số 10, Trung tâm hành chính thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

- Điện thoại: 0650.3.742 846