Thông tin chỉ đạo, điều hành
Thứ ba, 22/05/2018 | 17:06:58 GMT+7
Về việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương tại một số đơn vị trực thuộc UBND thị xã Dĩ An năm 2018
Tập tin đính kèm:

      ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            THỊ XÃ DĨ AN                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số:            /TB-UBND                                                                           Dĩ An, ngày      tháng 05 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

tại một số đơn vị trực thuộc UBND thị xã Dĩ An năm 2018


            Căn cứ Quyết định số 1615/QĐ-UBND ngày 11/05/2018 của UBND thị xã Dĩ An về việc Ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương tại một số đơn vị trực thuộc UBND thị xã Dĩ An năm 2018;

          Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng  cũng như phát hiện, thu hút, trọng dụng những người có đức, có tài, phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm để đóng góp sức lực, trí tuệ cho sự phát triển bền vững của thị xã Dĩ An.

          Nay Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An thông báo nhu cầu thi tuyển 05 chức danh, lãnh đạo quản lý các phòng, ban trực thuộc UBND thị xã Dĩ An như sau:

            I. Các chức danh thi tuyển.

          - 01 vị trí Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường thị xã Dĩ An.

          - 01 vị trí Phó Chánh Thanh tra thị xã Dĩ An.

          - 01 vị trí Phó Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo thị xã Dĩ An.

          - 01 vị trí Phó Trưởng phòng Kinh tế thị xã Dĩ An.

          - 01 vị trí Phó Chánh Văn phòng HĐND – UBND thị xã Dĩ An.

            II. Đối tượng dự thi.

          a) Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh tuyển chọn có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và phải nằm trong quy hoạch của chức danh tuyển chọn.

          b) Cán bộ, công chức, viên chức không công tác tại các cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý nhưng đang công tác tại các phòng ban khác, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm theo vị trí việc làm của chức danh tuyển chọn và nằm trong danh sách quy hoạch tại các phòng, ban có chức danh tuyển chọn hoặc CBCC, VC công tác tại các phòng, ban, đơn vị khác có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm theo vị trí việc làm của chức danh tuyển chọn và nằm trong quy hoạch chức danh khác tương đương với chức danh tuyển chọn (đang công tác trong cùng các phòng, ban, ngành, lĩnh vực, địa phương) được quyền đăng ký tham gia dự tuyển.

          c) Cán bộ, công chức, viên chức không nằm trong quy hoạch của chức danh tuyển chọn hoặc chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn (bao gồm cả trường hợp không công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh tuyển chọn và có thể không phải là đảng viên) được tập thể lãnh đạo UBND thị xã Dĩ An đề cử và được Thị ủy Dĩ An đồng ý bằng văn bản.

              III. Tiêu chuẩn, điều kiện dự thi.

          1. Tiêu chuẩn chung.

* Về trình độ:

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở lên, có chuyên môn phù hợp với vị trí các chức danh cần thi tuyển.

+ Lý luận chính trị: Trung cấp chính trị hoặc Trung cấp Chính trị - Hành chính trở lên.

+ Quản lý nhà nước: Có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc Trung cấp hành chính trở lên;

+ Ngoại ngữ: Có chứng chỉ trình độ B hoặc tương đương trở lên một ngoại ngữ thông dụng (Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản).

+ Tin học: Có chứng chỉ tin học văn phòng hoặc tương đương trở lên.

* Về độ tuổi, quá trình công tác:

+ Độ tuổi:  Không quá 45 tuổi đối với cả nam và nữ.

+ Quá trình công tác:

          - Đối với vị trí Trưởng phòng và tương đương: Có thời gian công tác trong các cơ quan, đơn vị phù hợp lĩnh vực thi tuyển từ 05 năm trở lên (không kể thời gian tập sự), có kinh nghiệm thực tiễn.

          - Đối với vị trí Phó Trưởng phòng và tương đương: Có thời gian công tác trong các cơ quan, đơn vị phù hợp lĩnh vực thi tuyển từ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự), có kinh nghiệm thực tiễn.

2. Tiêu chuẩn cụ thể.

          a) Đối với chức danh Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường: Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Môi trường, Quản lý đất đai, Quản lý Tài nguyên – Khoáng sản, các ngành thuộc lĩnh vực Môi trường – Tài nguyên.

          b) Đối với chức danh Phó Chánh Thanh tra: Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Luật, Hành chính.

          c) Đối với chức danh Phó Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo: Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Quản lý Giáo dục, Sư phạm, Hành chính.

          d) Đối với chức danh Phó Trưởng phòng Kinh tế: Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Kinh tế, Tài chính công và các ngành thuộc lĩnh vực Kinh tế.

          e) Đối với chức danh Phó Chánh Văn phòng: Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Hành chính, Luật, Quản trị Văn phòng, nhóm ngành Quản lý xã hội.

          III. Hồ sơ thi tuyển, thời gian, địa điểm tiếp nhận:

          1. Thành phần hồ sơ.

          - Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

          - Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2c-2008/BNV (ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) được cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự tuyển (hình ảnh trong lý lịch không quá 06 tháng);

- Bản tự nhận xét, đánh giá phân loại kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền);

          - Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh tuyển chọn được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;

          - Quyết định tuyển dụng lần đầu;

          - Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự tuyển;

          - Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển;

          - Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia dự tuyển đang công tác;

          * Lưu ý: Trường hợp người tham gia dự tuyển (đăng ký tham gia dự tuyển hoặc được đề cử tham gia dự tuyển) từ nơi khác thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác đồng ý cho người đó tham gia dự tuyển và chuyển công tác nếu trúng tuyển.

          - Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của người tham gia dự tuyển và gia đình.

- Văn bản xác nhận trong diện quy hoạch của người dự thi (được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

          2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ.

          a) Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 14/05/2018 đến hết ngày 08/06/2018 (trong giờ hành chính).

          b) Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ thị xã Dĩ An, đường số 10, Tòa nhà Trung tâm Hành chính thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

          c) Thông tin chi tiết đăng tại: Trang thông tin điện tử thị xã Dĩ An (http://dian.binhduong.gov.vn) và được phát thanh thường xuyên trên loa đài.

          d) Điện thoại liên hệ: 0274.3733.711 (phòng Nội vụ thị xã).

          Trên đây là thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương tại một số đơn vị trực thuộc UBND thị xã Dĩ An năm 2018. Mọi thắc mắc về việc thi tuyển đề nghị phản ánh về UBND thị xã Dĩ An (thông qua phòng Nội vụ) để được giải thích theo thẩm quyền quy định./.

Nơi nhận:                                                                                                               CHỦ TỊCH

- TT/TU, TT/HĐND thị xã;

- CT, PCT UBND thị xã; Nguyễn Thanh Phong
   

- Các phòng ban có chức danh thi tuyển;

- Phòng Nội vụ;

- Đài truyền thanh;

- UBND các phường;

- Lưu: VT.                                                                                              

                                                                                                           


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
-- Chọn website liên kết --
Thống kê truy cập
Đang truy cập8
Tổng truy cập 271025