Lịch làm việc Thị Ủy
Thứ sáu, 11/05/2018 | 15:56:38 GMT+7
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Thị ủy Dĩ An Từ 14/5/2018 đến 20/5/2018
Tập tin đính kèm:

 

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG

THỊ ỦY DĨ AN

*

 

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

             Dĩ An, ngày 10 tháng  05  năm 2018

 

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ THỊ ỦY DĨ AN

TỪ 14/5/2018 ĐẾN 20/5/2018

 

Thứ hai

(14/5)

 

Sáng:

-  Đ/c Tỉnh ủy viên - Bí thư Thị ủy Bùi Thanh Nhân và Đ/c Ngô Ngọc Điệp - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã giải quyết việc cơ quan.

 

Chiều:

 - 13h30: Đ/c Ngô Ngọc Điệp - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã dự khảo sát theo Kế hoạch số 106-KH/TU, ngày 27/4/2018 của BCĐ thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW (khoá XII) đối với Ban Dân vận, UBMTTQVN và Hội Nông dân thị xã.

- Cùng dự:  Các đồng chí thành viên BCĐ theo Quyết định số 1261-QĐ/TU, ngày 04/4/2018 của Ban Thường vụ Thị uỷ và các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận, UB.MTTQVN, Hội Nông dân thị xã.

 

- 15h00: Đ/c Ngô Ngọc Điệp - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã dự khảo sát theo Kế hoạch số 106-KH/TU, ngày 27/04/2018 của BCĐ thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW (khoá XII) đối với Ban Tuyên giáo và Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã.

- Cùng dự:  Các đồng chí thành viên BCĐ theo Quyết định số 1261-QĐ/TU, ngày 04/4/2018 của Ban Thường vụ Thị uỷ và các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã.

 Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Thị ủy.

 

Thứ ba

(15/5)

 

 

Sáng:

- 07h30: Đ/c Tỉnh ủy viên - Bí thư Thị ủy Bùi Thanh Nhân dự Lễ kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2018) và Ngày hội Đội viên lần thứ 1 năm 2018 do Tỉnh Đoàn tổ chức.

Địa điểm: Trường THCS Võ Trường Toản.

 

- 07h30: Đ/c Ngô Ngọc Điệp - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã dự họp liên tịch chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ thứ 6 HĐND thị xã khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

 Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Thị ủy.

 

Chiều:

- 14h00: Đ/c Ngô Ngọc Điệp - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã trì họp Ban Chỉ đạo, Bộ phận giúp 94 về tăng cường cuộc đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa.

 

Mời dự: Thành viên Ban Chỉ đạo, Bộ phận giúp việc 94 thị xã, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên Đảng ủy các phường.

Địa điểm: Hội trường Thị ủy.

 

Thứ tư

(16/5)

 

Sáng:

- 08h00: Tập thể Ban Thường vụ Thị uỷ dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại cầu trực tuyến thị xã Dĩ An.

- Cùng dự: Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Thường trực UBMTTQ, Bí thư các Đảng ủy trực thuộc, các đồng chí lãnh đạo đoàn thể chính trị- xã hội thị xã và lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Thị uỷ.

Địa điểm: Phòng họp số 4- UBND thị xã.

 

- 07h30: Đ/c Đồng chí Nguyễn Công Danh - UVTV- Trưởng Ban Dân vận Thị ủy chủ trì Đoàn Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” đối với Đảng ủy phường Tân Đông Hiệp

  - Cùng dự: Các đồng chí thành viên theo Quyết định số 1296-QĐ/TU, ngày 24/4/2018 của Ban Thường vụ Thị uỷ Dĩ An.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Tân Đông Hiệp

 

Chiều:

-13h30: Họp Ban Thường vụ Thị uỷ thông qua văn kiện, phương án nhân sự chuẩn bị Đại hội Đại biểu Hội Nông dân thị xã khoá XI, nhiệm kỳ 2018-2023.

- Mời dự: Lãnh đạo Hội Nông dân thị xã.

Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Thị uỷ.

 

- 15h00: Đ/c Tỉnh ủy viên - Bí thư Thị ủy Bùi Thanh Nhân dự lễ công bố quyết định Chánh án Toà án thị xã Dĩ An.

Địa điểm: Hội trường Toà án thị xã.

 

Thứ năm

(17/5)

 

Sáng:

- 07h30: Đ/c Tỉnh ủy viên - Bí thư Thị ủy Bùi Thanh Nhân dự khai mạc Đại hội Đại biểu Công đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm.

 

- 07h30: Đ/c Đồng chí Ngô Ngọc Điệp - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã - tiếp công dân

Cùng dự : Đại diện lãnh đạo UBKT Thị ủy và Văn phòng Thị ủy.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân Thị xã.

 

 

Chiều:

- 13h30: Giao ban Thường trực Thị ủy.

Mời dự: Thường trực HĐND thị xã, lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND thị xã, lãnh đạo Văn phòng Thị ủy.

 

 

-15h00: Đ/c Ngô Ngọc Điệp - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã dự khảo sát theo Kế hoạch số 106-KH/TU, ngày 27/04/2018 của BCĐ thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW (khoá XII) đối với Phòng Nội vụ.

- Cùng dự:  Các đồng chí thành viên BCĐ theo Quyết định số 1261-QĐ/TU, ngày 04/4/2018 của Ban Thường vụ Thị uỷ.

 Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Thị uỷ.

 

 

Thứ sáu

(18/5)

 

 Sáng:

- 07h30: Đ/c Tỉnh ủy viên - Bí thư Thị ủy Bùi Thanh Nhân dự bế mạc Đại hội Đại biểu Công đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm.

 

- 07h30: Tập thể Ban Thường vụ Thị uỷ dự Hội nghị trực tuyến Báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7, BCHTW (khoá XII) tại cầu trực tuyến thị xã Dĩ An.

- Cùng dự: Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Thường trực UBMTTQ, các đồng chí Bí thư Đảng uỷ trực thuộc thị uỷ, các đồng chí lãnh đạo đoàn thể chính trị- xã hội thị xã và lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo thị uỷ.

Địa điểm: Phòng họp số 4- UBND thị xã.

 

Thứ bảy

(19/5)

Sáng :

 - 07h30: Tập thể Ban Thường vụ Thị uỷ dự Đại hội Đại biểu cháu ngoan Bác Hồ thị xã Dĩ An lần thứ IX năm 2018.

Địa điểm: Hội trường Trung tâm văn hoá thị xã.

 

Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Quốc Khánh - Ủy viên UBKT Thị ủy.

 

Chủ nhật

(20/5)

 

 

Trực tự vệ: Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Lệ - Chuyên viên BTC Thị ủy.

Lịch làm việc này thay thư mời họp.

(Lịch được gửi qua hòm thư công vụ Tỉnh ủy và đăng tải trên mạng diện rộng

của Thị uỷ: địa chỉ website http://www.dan.bdu.dcs.vn, cổng thông tin điện tử

thị xã Dĩ An http://dian.binhduong.gov.vn )

 

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Tỉnh ủy;

- Đ/c Phạm Văn Cành - Phó BTTT Tỉnh ủy;

- Các đ/c UV.BTV Thị ủy;

- Các Đ/c Phó Chủ tịch HĐND - UBND thị xã;

- Các ban ngành, đoàn thể thị xã;

- Các chi, Đảng bộ cơ sở;

- Lưu Văn phòng Thị ủy.

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ

  CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

(Đã ký)

 

 

    Trần Thị Hồng Thúy

 

Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
-- Chọn website liên kết --
Thống kê truy cập
Đang truy cập27
Tổng truy cập 249837