Tin tức sự kiện
Thứ hai, 11/12/2017 | 11:55:11 GMT+7
Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã
Tập tin đính kèm:

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  3105 /QĐ-UBND

Bình Dương, ngày  06  tháng 11 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng  02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số    814/TTr-STNMT ngày 30 tháng 10 năm 2017 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Văn bản số 1523/STP-KSTT ngày 30 tháng 10  năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Công bố kèm theo Quyết định này 139 thủ tục bao gồm: 100 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; 32 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện; 07 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa Ủy ban nhân dân cấp xã.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thay thế các thủ tục thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương công bố tại Quyết định số 334/QĐ-UBND 05/02/2013 về việc công bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Quyết định 335/QĐ-UBND ngày 05/02/2013 về việc công bố Bộ thủ tục hành chính tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Quyết định 3101/QĐ-UBND 25/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường và Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dươngvề việc công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ;

- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;

- CT, PCT.UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- BQL các KCN tỉnh, VSIP;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- LĐVP (Lg,V), Thùy;

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Đã ký


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
-- Chọn website liên kết --
Thống kê truy cập
Đang truy cập28
Tổng truy cập 233110