Tin tức sự kiện
Thứ ba, 19/09/2017 | 15:13:39 GMT+7
Thi tuyển CBCC cấp Phường trên địa bàn thị xã Dĩ An
Tập tin đính kèm:

ỦY BAN NHÂN DÂN                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     THỊ XÃ DĨ AN                                                                       Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

Số:       413 /TB-UBND                                                               Dĩ An,  ngày   05      tháng   9   năm 2017

 

THÔNG BÁO

Nhu cầu và tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn

thị xã Dĩ An năm 2017

 

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về Công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 17/6/2013 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn, chức danh công chức xã, phường, thị trần trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND tỉnh Bình Dương về chế độ tuyển dụng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Thực hiện Kế hoạch số 467/KH-SNV ngày 20/7/2017 của Sở Nội vụ về việc phối hợp tổ chức thi tuyển công chức cấp xã năm 2017,

           Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An thông báo tổ chức tuyển dụng công chức cấp

xã như sau:

I. Tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, chức danh công chức cần tuyển

1. Chức danh cần tuyển:

Tổ chức tuyển dụng đối với các chức danh thuộc công chức cấp xã theo khoản 02 Điều 4 của Quyết định số 73/2011/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh Bình Dương, gồm:

-        Văn phòng - Thống kê;

-        Địa chính - Xây dựng;

-        Tài chính - Kế toán;

-        Tư pháp - Hộ tịch;

-        Văn hóa - Xã hội.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện:

Người đăng ký dự tuyển vào công chức cấp xã phải đáp ứng yêu cầu trình độ chuyên môn của chức danh cần tuyển dụng và bảo đảm những điều kiện sau đây:

a. Là công dân Việt Nam.

b. Tuổi đời của người dự tuyển từ đủ 18 tuổi đến 40 tuổi.

c. Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.

d. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của chức danh dự tuyển, cụ thể đạt trình độ từ đại học trở lên thuộc các ngành: Tài chính, Kế toán, Luật, Địa chính, Quản lý đất đai, Xây dựng, Hành chính, Văn thư - Lưu trữ, Lao động Thương binh và Xã hội, Văn hóa – thông tin, Khoa học Xã hội và Nhân văn. Có chứng chỉ tin học trình độ A trở lên và đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ, công vụ.

e. Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Số lượng cần tuyển

Tổng số 09 vị trí cần tuyển, trong đó cụ thể các chức danh như sau:

 

Stt

Chức danh

thi tuyển

Số lượng cần tuyển

Số lượng cần tuyển trên địa bàn từng phường

P.Dĩ An

P.Tân Đông Hiệp

P.Bình Thắng

P.Đông hòa

1

Văn phòng – Thống kê

02

 

 

02

 

2

Địa chính – Xây dựng

02

 

01

01

 

3

Tài chính - Kế toán

01

01

 

 

 

4

Tư pháp – Hộ tịch

02

 

 

01

01

5

Văn hóa – Xã hội

02

 

 

01

01

         

III/ QUY TRÌNH, NỘI DUNG, THỦ TỤC, HỒ SƠ TUYỂN DỤNG

Hình thức tuyển dụng thông qua thi tuyển với các nội dung như sau:

          1/ Các môn thi, hình thức thi

a. Môn kiến thức chung: thi viết 01 bài thời gian 120 phút về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tương ứng với chức danh công chức cần tuyển dụng.

b. Môn nghiệp vụ chuyên ngành: thi viết 01 bài thời gian 120 phút và thi trắc nghiệm 01 bài thời gian 30 phút về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng.

c. Môn tin học văn phòng: thi thực hành trên máy hoặc thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng.

Người đăng ký dự tuyển công chức cấp xã nếu có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên thì được miễn thi môn tin học văn phòng.

2/ Ưu tiên trong thi tuyển:

a. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng công chức:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm tuyển dụng;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm tuyển dụng;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, nghĩa vụ dân quân tự vệ, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên; người có thời gian giữ chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố liên tục từ 03 năm trở lên: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm tuyển dụng.

b. Trường hợp người dự tuyển dụng công chức cấp xã thuộc nhiều diện ưu  thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả tuyển dụng theo đúng quy định.

3. Hồ sơ thi tuyển:

a. Đơn đăng ký dự tuyển công chức cấp xã theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ;

b. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c. Bản sao giấy khai sinh;

d. Bản sao có chứng thực của cấp có thẩm quyền các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của chức danh công chức dự tuyển; trường hợp đã tốt nghiệp, nhưng cơ sở đào tạo chưa cấp bằng hoặc chứng chỉ tốt nghiệp thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp;

e. Giấy chứng nhận sức khỏe do tổ chức y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;.

f. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức cấp xã (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

g. 02 ảnh cỡ 4 x 6, 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ của người dự tuyển.

4. Thời hạn, địa điểm tiếp nhận hồ sơ, giấy báo thi và tổ chức ôn thi và thi tuyển; lệ phí thi tuyển:

- Hồ sơ thi tuyển được phát hành và tiếp nhận tại Phòng Nội vụ thị xã Dĩ An (Đường số 10, tòa nhà trung tâm hành chính thị xã Dĩ An) kể từ ngày 05/9/2017 đến hết ngày 05/10/2017.

- Tổ chức ôn thi, phát giấy báo thi và điều chỉnh giấy báo thi (nếu có) bắt đầu từ ngày 22/10/2017.

- Ngày thi tuyển như sau:

+ Sáng ngày 25/10/2017: Nghiệp vụ chuyên ngành (thi viết).

+ Chiều ngày 25/10/2017: Nghiệp vụ chuyên ngành (trắc nghiệm); Tin học.

+ Sáng ngày 26/10/2017: Kiến thức chung (viết).

- Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/thí sinh/lần (không bao gồm tại liệu ôn thi).

- Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của thị xã và được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của UBND thị xã và UBND các phường nơi tuyển dụng.

Trên đây là thông báo tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn thị xã Dĩ An năm 2017, mọi thắc mắc chưa rõ về việc tuyển dụng đề nghị phản ánh về phòng Nội vụ thị xã Dĩ An để được giải thích theo thẩm quyền quy định./.

 

                                                                            CHỦ TỊCH

(Đã ký)


                                                          

Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
-- Chọn website liên kết --
Thống kê truy cập
Đang truy cập11
Tổng truy cập 270989