Ngày 18 tháng 4 năm 2015
LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT HĐND- UBND Tuần lễ từ 17/02/2014 đến 23/02/2014

ỦY BAN NHÂN DÂN                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    
THỊ XÃ DĨ AN                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT HĐND- UBND
Tuần lễ từ 17/02/2014 đến 23/02/2014
(LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI HỌP)

THỨ HAI 17/02/2014

Sáng: 1- 08 giờ: Đ/c Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND họp hội ý.

*Địa điểm: Phòng họp số 2.

*Cùng dự: Lãnh đạo Văn phòng (3 đ/c), CV Trâm.

Chiều: 1- Đ/c Chủ tịch Lê Văn Hoàng chủ trì họp giải quyết đơn thư khiếu nại (Giao Văn phòng HĐND-UBND phối hợp các ngành chuẩn bị nội dung).

*Địa điểm: Phòng họp số 2

*Mời dự: TT/HĐND, UBMTTQ thị xã; Thủ trưởng các đơn vị: Thanh tra, Tư pháp, Hội Nông dân, Phòng TNMT, QLĐT, TTPTQĐ, UBND phường Bình An, đ/c Nguyễn Thị Thu Trang - Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã, CV Mai.

2- 13 giờ 30: Đ/c Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Thanh Phong dự Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND thị xã với hai Ban, Tổ đại biểu và Thường trực HĐND các phường. (Có chương trình riêng)

*Địa điểm: Hội trường Thị ủy

*Cùng dự: Đ/c Huỳnh Thị Tuyết Lan - UVTT. HĐND, đ/c Võ Anh Tuấn - Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã, CV Trâm.

3- Đ/c Phó Chủ tịch Võ Văn Giàu chủ trì giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án khu nhà ở Đường Sắt (Giao TTPTQĐ chuẩn bị nội dung)

*Địa điểm: Phòng họp số 3.

*Mời dự: Thủ trưởng các đơn vị: TTPTQĐ, Phòng TC-KH, QLĐT, TNMT, UBND phường Dĩ An.

THỨ BA 18/02/2014

Sáng: 1- 7 giờ: Đ/c Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND thị xã dự lễ khai mạc Hội trại Tòng quân thị xã Dĩ An năm 2014 (Có chương trình riêng).{Tài xế Thành, Hiền, Tuấn}

*Địa điểm: Trường Tiểu học Dĩ An

Chiều: 1- 18 giờ: Đ/c Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND dự Đêm hội Tòng quân thị xã Dĩ An năm 2014 (Có chương trình riêng).{Tài xế Thành, Hiền, Tuấn}

*Địa điểm: Trường Tiểu học Dĩ An.

2- Đ/c Phó Chủ tịch Võ Văn Giàu chủ trì họp nghe báo cáo vướng mắc trong công tác giải quyết hồ sơ đất đai (Giao Phòng TN-MT phối hợp với UBND các phường chuẩn bị nội dung)

*Địa điểm: Phòng họp số 3.

*Mời dự: Thủ trưởng các đơn vị: Phòng TN-MT, VPĐK QSDĐ, UBND phường Tân Bình, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Đông Hòa, Bình An, đ/c Phạm Thị Diệu – Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã, CV Trung.

THỨ TƯ 19/02/2014

Sáng: 1- 6 giờ 30: Đ/c Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND thị xã dự Lễ giao quân nghĩa vụ quân sự thị xã Dĩ An năm 2014 (Có chương trình riêng) {Tài xế Thành}

*Địa điểm: Trường Tiểu học Dĩ An.

2- Đ/c Phó Chủ tịch Hoàng Lệ Chi dự Hội nghị tổng kết Ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo tỉnh Bình Dương năm 2013 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2014.

*Địa điểm: Hội trường Ban Dân vận Tỉnh ủy.

3- 7 giờ 30: Ủy quyền đ/c Lê Tuấn Hiệp - Trưởng Phòng Kinh tế dự cuộc họp giới thiệu các chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

*Địa điểm: Hội trường A – Sở Công Thương Bình Dương, số 187 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Chiều: 1- 14 giờ: Đ/c Phó Chủ tịch Võ Văn Giàu làm việc với ông Nguyễn Đức Quảng giải quyết vướng mắc về hồ sơ đất đai.

*Địa điểm: Phòng họp số 3.

*Mời dự: Thủ trưởng các đơn vị: Phòng TN-MT, UBND phường Dĩ An, đ/c Phạm Thị Diệu - Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã, CV Trung.

- 15 giờ 30: Đ/c Võ Văn Giàu đi kiểm tra thực tế các vị trí xin san lấp mặt bằng của các hộ: Nguyễn Thị Bé, Bùi Văn Tư, Bùi Văn Danh, Bùi Văn Dự - phường Tân Bình. (Tài xế Hiền)

*Mời dự: Thủ trưởng các đơn vị: Phòng TN-MT, UBND phường Tân Bình, CV Trung.

THỨ NĂM : 20/02/2014

Sáng: 1- Đ/c Chủ tịch Lê Văn Hoàng tiếp dân.

*Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND thị xã.

*Cùng tiếp: TT/UBMTTQ, Hội Nông dân, Thủ trưởng các đơn vị: Thanh tra, TN-MT, TTPTQĐ, đ/c Nguyễn Thị Thu Trang - Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã, CV Mai.

2- 8 giờ: Đ/c Phó Chủ tịch Hoàng Lệ Chi dự buổi họp mặt đầu năm 2014 của những người bị địch bắt tù đày trong hai cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ. (Tài xế Tuấn)

*Địa điểm: Hội trường UBND phường Tân Đông Hiệp.

Chiều: 1- Đ/c Chủ tịch Lê Văn Hoàng, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Thanh Phong dự họp giao ban Thường trực Thị ủy.

*Địa điểm: Phòng họp BTV Thị ủy.

*Cùng dự: Đ/c Võ Anh Tuấn - Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã.

- 16 giờ: Đ/c Chủ tịch Lê Văn Hoàng dự Lễ khởi động xây dựng phát triển Thành Phố Mới Bình Dương và khánh thành Trung tâm Chính trị - Hành chính tập trung Tỉnh Bình Dương. (Tài xế Thành)

*Địa điểm: Trung tâm Chính trị - Hành chính tập trung Tỉnh Bình Dương – phường Hòa Phú – Thành Phố Mới Bình Dương.

2- Đ/c Phó Chủ tịch Hoàng Lệ Chi làm việc với Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông về việc nâng cao chất lượng dạy và học trong năm học 2013 – 2014.

*Địa điểm: Phòng họp số 2.

*Mời dự: Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc Trung tâm GDTX-KTHN, Trưởng phòng GD-ĐT, CV Dương.

THỨ SÁU 21/02/2014

Sáng: 1- 8 giờ: Đ/c Chủ tịch Lê Văn Hoàng chủ trì đối thoại với ông Bùi Xuân Tự và bà Nguyễn Thị Góc – phường Bình An về khiếu nại việc thi công hạ tầng Khu đô thị Bình Nguyên (Giao Thanh tra chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND chuẩn bị nội dung)

*Địa điểm: Phòng họp số 2.

*Mời dự: TT/HĐND, UBMTTQ thị xã; Thủ trưởng các đơn vị: Thanh tra, Tư pháp, TNMT, QLĐT, Lãnh đạo UBND phường Bình An, ông Bùi Xuân Tự và bà Nguyễn Thị Góc (Giao UBND phường Bình An mời), đ/c Nguyễn Thị Thu Trang - Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã, CV Mai.

2- 7 giờ 30: Đ/c Phó Chủ tịch Hoàng Lệ Chi tham gia Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giám sát về tình hình và kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. (Tài xế Hiền)

*Địa điểm: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

*Cùng dự: Đ/c Huỳnh Thị Tuyết Lan - Ủy viên Thường trực HĐND thị xã.

Chiều: 1- Đ/c Phó Chủ tịch Hoàng Lệ Chi nghe phòng Văn hóa & Thông tin báo cáo công tác tham mưu cấp giấy phép kinh doanh trong lĩnh vực karaoke (Giao phòng VH&TT chuẩn bị nội dung)

*Địa điểm: Phòng họp số 2.

*Mời dự: Thủ trưởng các đơn vị : Phòng VH & TT, TC – KH, Công an, đ/c Nguyễn Thị Thu Trang - Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã, CV Dương.

THỨ BẢY 22/02/2014

Sáng: 1- Đ/c Phạm Thị Diệu – Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã và các cán bộ Trâm, Tài, Ngọc, Phượng, Tài xế Hiền trực xử lý tiếp nhận hồ sơ công dân theo cơ chế 1 cửa tại Văn phòng HĐND-UBND thị xã.

*Địa điểm: Văn phòng HĐND-UBND thị xã.

(Lịch trực lái xe ngày 23/02/2014 : Tài xế Thành).

                                                                                         TL. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN                  
                                                                                                KT.
CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                                                PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                                                                                    (Đã ký)

                                                                                                    Nguyễn Thị Thu Trang

In      Gửi tới Trở về
05 Lich_lam_viec_tu ngay 17 - 23 thang 2.doc
Xem bài viết theo ngày Đầu trang
Văn phòng HĐND và UBND Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Thị trấn Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Chi nhánh Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FPT Information System, ltd.) phát triển từ sản phẩm Dotnetnuke 3.3.7