Ngày 28 tháng 4 năm 2015
LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT HĐND- UBND Tuần Lễ từ 22/04/2013 đến 05/5/2013

ỦY BAN NHÂN DÂN                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    THỊ XÃ DĨ AN                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT HĐND- UBND
Tuần Lễ từ 22/04/2013 đến 05/5/2013

(LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI HỌP)

THỨ HAI 22/4/2013

Sáng: 1- 8 giờ: Đ/c Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND - UBND họp hội ý.

*Địa điểm: Phòng họp số 2.

*Cùng dự: Lãnh đạo Văn phòng (3 đ/c), CV Huê.

- 10 giờ: Đ/c Chủ tịch Võ Văn Minh, Phó Chủ tịch Hoàng Lệ Chi họp bàn kế hoạch tổ chức Lễ đón nhận Bằng di tích lịch sử cấp Tỉnh và họp mặt kỷ niệm 45 năm trận đánh suối Mạch Máng (phường Tân Bình).

*Địa điểm: Phòng họp số 2.

*Mời dự: Đại diện Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4, Thường trực Thị ủy, TT/HĐND thị xã; Thủ trưởng các đơn vị : VH-TT, Ðài Truyền thanh, Bí thư – Chủ tịch UBND phường Tân Bình, đ/c Võ Anh Tuấn - Chánh Văn phòng HĐND - UBND thị xã, đ/c Dương.

Chiều: 1- 13 giờ 30: Đ/c Chủ tịch Võ Văn Minh họp Đảng ủy Quân sự thị xã.

*Địa điểm: Phòng họp BCHQS thị xã (Tài xế Thành).

2- 14 giờ: Đ/c Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Nghĩa họp Sở Kế hoạch – Đầu tư góp ý Dự án điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương đến năm 2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2025 (Tài xế Hiền).

*Địa điểm: Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh.

3- 13 giờ 30: Đ/c Phó Chủ tịch Hoàng Lệ Chi dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Chương trình giảm nghèo bền vững (Tài xế Tuấn).

*Địa điểm: Hội trường C - UBND tỉnh.

4- 13 giờ 30: Đ/c Phó Chủ tịch Võ Văn Giàu chủ trì họp Hội đồng bồi thường công trình Khu thương mại nhà ở đường sắt Dĩ An (Giao TTPTQĐ chuẩn bị nội dung và mời Chủ đầu tư).

*Địa điểm: Phòng họp số 3.

*Mời dự: TT/UBMTTQ, Thủ trưởng các đơn vị: TTPTQĐ, QLĐT, TC-KH, TN-MT, UBND phường Dĩ An, Chủ đầu tư.

- 15 giờ: Đ/c Phó Chủ tịch Võ Văn Giàu chủ trì họp Hội đồng bồi thường công trình Khu nhà ở Lê Phong, phường Đông Hòa (Giao TTPTQĐ chuẩn bị nội dung và Chủ đầu tư).

*Địa điểm: Phòng họp số 3.

*Mời dự: TT/UBMTTQ, Thủ trưởng các đơn vị: TTPTQĐ, QLĐT, TC-KH, TN-MT, UBND phường Đông Hòa, Chủ đầu tư.

THỨ BA 23/04/2013

Sáng: 1- 8 giờ: Đ/c Chủ tịch Võ Văn Minh, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Nghĩa làm việc với Xí nghiệp CTCC nghe báo cáo kế hoạch trồng cây xanh dọc các tuyến đường và các Công viên (Giao Giám đốc Xí nghiệp CTCC chuẩn bị nội dung).

*Địa điểm: Phòng làm việc Chủ tịch UBND thị xã.

*Mời dự: Giám đốc Xí nghiệp CTCC, Giám đốc Ban QLDA, đ/c Minh.

2- Đ/c Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Võ Văn Giàu dự hội nghị triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2013 cho cán bộ chủ chốt thị xã và cơ sở.

*Địa điểm: Rạp hát Dĩ An.

*Cùng dự: Lãnh đạo Văn phòng.

3- 7 giờ: Đ/c Phó Chủ tịch Hoàng Lệ Chi dự tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước & đảm bảo an toàn thông tin số (Tài xế Tuấn).

*Địa điểm: Phòng họp 1 (lầu 1) Trung tâm CNTT & Tuyền thông tỉnh.

*Cùng dự: Đ/c Nguyễn Thị Thu Trang - Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND thị xã; CV : Hạnh, Hậu.

Chiều: 1- 13 giờ 30: Đ/c Chủ tịch Võ Văn Minh, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch Hoàng Lệ Chi dự họp Ban Thường vụ Thị ủy thông qua hồ sơ phát triển đảng viên mới, xét công nhận đảng viên chính thức và dự thảo các báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW, Nghị quyết 25-NQ/TW của BCHTW (khoá X).

*Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Thị ủy.

2- 13 giờ 30: Đ/c Phó Chủ tịch Võ Văn Giàu chủ trì họp giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường Dự án xây dựng khu công nghiệp và khu dân cư Tân Đông Hiệp B (Giao TTPTQĐ chủ trì, phối hợp chủ đầu tư chuẩn bị nội dung).

*Địa điểm: Phòng họp số 3.

*Mời dự: Thủ trưởng các đơn vị: TTPTQĐ, TN-MT, UBND phường Tân Đông Hiệp, Công ty TNHH Phú Mỹ, Tổng công ty SX XNK Bình Dương.

3- 13 giờ 30: Ủy quyền đ/c Lê Văn Mới – Trưởng phòng LĐ-TB&XH dự Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Tài xế Hiền).

*Địa điểm: Hội trường C - UBND tỉnh.

THỨ TƯ 24/4/2013

Sáng: 1- 7 giờ 30: Đ/c Chủ tịch Võ Văn Minh, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch Hoàng Lệ Chi dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

*Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.

*Cùng dự: Đ/c Võ Anh Tuấn - Chánh Văn phòng HĐND - UBND thị xã.

2- 7 giờ 30: Đ/c Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Võ Văn Giàu cùng Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh khảo sát thực tế một số cơ sở dịch vụ văn hóa, thương mại trên địa bàn thị xã Dĩ An (Tài xế Tuấn).

*Cùng đi: Thủ trưởng các đơn vị : VH-TT, Kinh tế (Tập trung tại TTHC lúc 7 giờ để xe đưa đi).

Chiều: 1- 13 giờ 30: Đ/c Chủ tịch Võ Văn Minh, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch Hoàng Lệ Chi nghe thông qua phương án : Nâng cấp quy mô Bệnh viện đa khoa Dĩ An lên 150 giường (Giao Ban QLDA chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn).

*Địa điểm: Phòng họp số 2.

*Mời dự: Đại diện BGĐ Sở Y tế, Thủ trưởng các đơn vị: Ban Giám đốc Trung tâm Y tế, phòng Y tế, QLDA, QLĐT, Đơn vị tư vấn, đ/c Phạm thị Diệu - Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã, CV Minh.

- 15 giờ: Đ/c Chủ tịch Võ Văn Minh, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch Hoàng Lệ Chi nghe thông qua phương án kiến trúc công trình : Nhà thi đấu đa năng thị xã Dĩ An (Giao Ban QLDA chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn).

*Địa điểm: Phòng họp số 3.

*Mời dự: Đại diện BGĐ Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch, Thủ trưởng các đơn vị: VH-TT, QLDA, QLĐT, TC-KH, Đơn vị tư vấn, đ/c Phạm thị Diệu - Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã, CV Minh.

2- 13 giờ 30: Đ/c Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Thanh Phong dự giám sát công tác đảm bảo an ninh, trật tự và quản lý các đối tượng tạm giam, tạm giữ trên địa bàn thị xã theo Kế hoạch của Ban Pháp chế HĐND thị xã.

*Địa điểm: Công an thị xã.

*Thành phần: Thành viên Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND thị xã (được thành lập theo Quyết định số 03/QĐ-HĐND, ngày 10/4/2013 của Thường trực HĐND thị xã), CV Lý.

3- 13 giờ 30: Đ/c Phó Chủ tịch Võ Văn Giàu chủ trì họp giải quyết khiếu nại của các hộ dân công trình xây dựng Đại học Quốc gia TPHCM (Giao TTPTQĐ chuẩn bị nội dung).

*Địa điểm: Phòng họp số 3.

*Mời dự: TT/UBMTTQ, Thủ trưởng các đơn vị: TTPTQĐ, Thanh tra, QLĐT, TC-KH, TN-MT, UBND phường Đông Hòa, Trung tâm QL&PT khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM.

- 15 giờ : Đ/c Phó Chủ tịch Võ Văn Giàu chủ trì họp giải quyết khiếu nại của các hộ dân công trình mở rộng Xa lộ Hà Nội và tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên (Giao TTPTQĐ chuẩn bị nội dung và mời Chủ đầu tư).

*Địa điểm: Phòng họp số 2.

*Mời dự: TT/UBMTTQ, Thủ trưởng các đơn vị: TTPTQĐ, Thanh tra, QLĐT, TC-KH, TN-MT, UBND phường Đông Hòa, Chủ đầu tư.

4- Ủy quyền đ/c Lê Văn Thạch - Chánh Thanh tra thị xã kiểm tra, giám sát công tác quản lý xây dựng tại phường Tân Đông Hiệp.

*Địa điểm: UBND phường Tân Đông Hiệp.

*Mời dự: Thành viên Tổ kiểm tra, giám sát (Thanh tra, TTXD, QLĐT), đ/c Nguyễn Thị Thu Trang - Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã, CV Dung.

Tối: 1- 19 giờ: Đ/c Phó Chủ tịch Hoàng Lệ Chi dự chương trình biểu diễn văn hoá văn nghệ của Đoàn nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long và Sóc Trăng tại Dĩ An.

*Địa điểm: Công viên Trung tâm hành chính.

THỨ NĂM : 25/4/2013

Sáng: 1- 7 giờ 30: Đ/c Chủ tịch Võ Văn Minh dự tập huấn cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Bình Dương tại Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh (2 ngày 25, 26/4/2013) {Tài xế Thành}.

*Địa điểm: Trụ sở Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

2- 7 giờ 30: Đ/c Phó Chủ tịch Chủ tịch Nguyễn Văn Nghĩa dự khai mạc Hội thao Quân sự - Quốc phòng lực lượng vũ trang thị xã năm 2013 (Tài xế Hiền).

*Địa điểm: Sở chỉ huy Ban CHQS thị xã.

3- 7 giờ: Đ/c Phó Chủ tịch Hoàng Lệ Chi dự khai mạc Liên hoan tiếng hát Người cao tuổi thị xã lần IX năm 2013.

*Địa điểm: Rạp hát Dĩ An.

4- Đ/c Phó Chủ tịch Võ Văn Giàu tiếp dân.

*Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND thị xã.

*Cùng tiếp: TT/UBMTTQ, Hội Nông dân, Thủ trưởng các đơn vị: Thanh tra, TN-MT, Trung tâm PTQĐ, CV Hạnh.

5- 8 giờ : Ủy quyền đ/c Lê Tuấn Hiệp - Trưởng phòng Kinh tế dự họp sơ kết tình hình thực hiện Quy chế phối hợp quản lý hóa chất (Tài xế Tuấn).

*Địa điểm: Hội trường B - Sở Công thương.

6- 7 giờ 30 : Ủy quyền Thủ trưởng phòng QLĐT tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra tỉnh về kết quả thực hiện phong trào GTNT - CTĐT năm 2012.

*Địa điểm: Phòng họp số 3.

Chiều: 1- Đ/c Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Nghĩa chủ trì họp xử lý đơn thư khiếu nại (Giao Văn phòng phối hợp các ngành chuẩn bị nội dung).

*Địa điểm: Phòng họp số 3.

*Mời dự: TT/UBMTTQ, Hội Nông dân, Thủ trưởng các đơn vị: Thanh tra, Tư pháp, TN-MT, TTPTQĐ, đ/c Nguyễn Thị Thu Trang - Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã, CV Hạnh.

2- Đ/c Phó Chủ tịch Hoàng Lệ Chi, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Thanh Phong dự họp giao ban Thường trực Thị ủy.

*Địa điểm: Phòng họp BTV Thị ủy.

*Cùng dự: Đ/c Võ Anh Tuấn - Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã.

3- Đ/c Phó Chủ tịch Võ Văn Giàu làm việc với các hộ dân và Ban Quý tế Đình thần Châu Thới giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường giải tỏa thuộc công trình xây dựng khu tái định cư Đại học Quốc gia (Giao TTPTQĐ chuẩn bị nội dung).

*Địa điểm: Phòng họp số 2.

*Mời dự: TT/UBMTTQ, Thủ trưởng các đơn vị: TTPTQĐ, Thanh tra, QLĐT, TN-MT, TC-KH, UBND phường Bình An, Trung tâm QL & PT khu đô thị Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

THỨ SÁU 26/4/2013

Sáng: 1- 6 giờ 30: Đ/c Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND thị xã viếng Nghĩa trang Liệt sĩ (Tài xế Thành, Hiền).

*Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã.

*Mời dự: Lãnh đạo và cán bộ, công chức các ban, ngành, đoàn thể thị xã và các phường.

- 8 giờ: Đ/c Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND thị xã dự Lễ khởi công công trình Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (Có chương trình riêng) {Tài xế Thành, Hiền}.

*Địa điểm: Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, phường An Bình.

- 9 giờ: Đ/c Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND thị xã dự Lễ họp mặt kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2013) {Có chương trình riêng} (Tài xế Thành, Hiền).

*Địa điểm: Hội trường Trung tâm VHTT-TT.

*Mời dự: Lãnh đạo và cán bộ, công chức các ban, ngành, đoàn thể thị xã.

2- Đ/c Phó Chủ tịch Hoàng Lệ Chi dự họp mặt kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2013) tại Tỉnh (Tài xế Hiền).

*Địa điểm: Hội trường A - UBND tỉnh.

3- 8 giờ: Ủy quyền đ/c Trần Đăng Nam – Trưởng phòng Giáo dục và Ðào tạo dự Hội nghị tổng kết công tác Chống mù chữ - Phổ cập giáo dục và Xây dựng xã hội học tập năm 2012 {Tài xế Tuấn}.

*Địa điểm: Hội trường UBND tỉnh.

Chiều: 1- Ủy quyền đ/c Lê Văn Thạch - Chánh Thanh tra thị xã kiểm tra, giám sát công tác quản lý xây dựng tại phường Đông Hòa.

*Địa điểm: UBND phường Đông Hòa.

*Mời dự: Thành viên Tổ kiểm tra, giám sát (Thanh tra, TTXD, QLĐT), đ/c Nguyễn Thị Thu Trang - Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã, CV Dung.

THỨ BẢY 27/4/2013

Sáng: 1- Đ/c Phạm Thị Diệu - Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã và các cán bộ Huê, Tài, Ngọc, Phương, Tài xế Thành trực xử lý tiếp nhận hồ sơ công dân theo cơ chế 1 cửa tại Văn phòng HĐND-UBND thị xã.

*Địa điểm: Văn phòng HĐND-UBND thị xã.

TỪ NGÀY 29/4 ÐẾN NGÀY 01/5/2013

CÁN BỘ. CÔNG CHỨC NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 1/5 THEO THÔNG BÁO

SỐ 350/TB-UBND NGÀY 10/4/2013 CỦA UBND THỊ XÃ

THỨ BA 30/4/2013

Sáng: 1- Đ/c Chủ tịch Võ Văn Minh, Phó Chủ tịch Hoàng Lệ Chi dự Lễ đón nhận Bằng di tích lịch sử cấp Tỉnh và họp mặt kỷ niệm 45 năm trận đánh suối Mạch Máng - phường Tân Bình (Có chương trình riêng).

*Địa điểm: Ðền tưởng niệm suối Mạch Máng - phường Tân Bình (Tài xế Thành).

*Mời dự: Đ/c Lê Văn Hoàng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Trưởng Ban chỉ đạo tngổ chức các ngày lễ lớn thị xã.

THỨ NĂM 02/5/2013

Sáng: 1- 8 giờ: Đ/c Chủ tịch Võ Văn Minh, Phó Chủ tịch Võ Văn Giàu họp giải quyết vướng mắc của các hộ dân thuộc các công trình vốn thị xã (Giao TTPTQĐ chuẩn bị nội dung).

*Địa điểm: Phòng họp số 2.

*Mời dự: Thủ trưởng các đơn vị : TTPTQĐ, TC-KH, TN-MT, QLĐT, UBND phường Tân Bình.

- 9 giờ 30: Đ/c Chủ tịch Võ Văn Minh, Phó Chủ tịch Võ Văn Giàu nghe TTPTQĐ báo cáo tiến độ thực hiện công tác BT.GPMB các dự án : Metro Bến Thành - Suối Tiên, Xa lộ Hà Nội, Bến xe miền Đông (Giao TTPTQĐ chuẩn bị nội dung).

*Địa điểm: Phòng họp số 2.

*Mời dự: Thủ trưởng các đơn vị: TTPTQĐ, TC-KH, TN-MT, QLĐT, UBND phường Đông Hòa, Bình Thắng.

Chiều: 1- Đ/c Chủ tịch Võ Văn Minh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Thanh Phong dự họp giao ban Thường trực Thị ủy.

*Địa điểm: Phòng họp BTV Thị ủy.

*Cùng dự: Đ/c Võ Anh Tuấn - Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã.

2- 13 giờ 30: Đ/c Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch Võ Văn Giàu làm việc với các ngành về kế hoạch sắp xếp việc kinh doanh phế liệu trên địa bàn thị xã (Giao Trưởng phòng TNMT chủ trì, phối hợp phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

*Địa điểm: Phòng họp số 3.

*Mời dự: TT/HĐND, TT/UBMTTQ, Thủ trưởng các đơn vị: TN-MT, QLĐT, TC-KH, QLTT, Kinh tế, Tư pháp, TTXD, Chi cục thuế, Đội Cảnh sát kinh tế - Công an thị xã, UBND các phường, đ/c Phạm Thị Diệu - Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND thị xã, đ/c Trúc.

THỨ SÁU 03/5/2013

Sáng: 1- Đ/c Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND họp UBND thị xã định kỳ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2013.

*Địa điểm: Phòng họp số 2.

*Mời dự: Thường trực Thị ủy, TT/HĐND, TT/UBMTTQ, Chủ tịch LĐLĐ thị xã, Thành viên UBND thị xã, Tổ Chuyên viên.

Chiều: 1- Đ/c Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND – UBND họp Chi bộ định kỳ.

*Địa điểm: Phòng họp số 2.

*Mời dự: Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND thị xã.

THỨ BẢY 04/5/2013

CÁN BỘ. CÔNG CHỨC LÀM VIỆC BÙ CHO NGÀY NGHỈ 29/4/2013
THEO THÔNG BÁO SỐ 350/TB-UBND NGÀY 10/4/2013 CỦA UBND THỊ XÃ

                                                                                       TL. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN
                                                                                                     CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                                                                                  (Đã ký)

                                                                                                              Võ Anh Tuấn

 In      Gửi tới Trở về
15_Lich_tu_22-4_den_28-4[1].doc
Xem bài viết theo ngày Đầu trang
Văn phòng HĐND và UBND Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Thị trấn Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Chi nhánh Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FPT Information System, ltd.) phát triển từ sản phẩm Dotnetnuke 3.3.7