Ngày 25 tháng 5 năm 2015
LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT HĐND- UBND TUẦN LỄ TỪ 06/8/2012 đến 11/8/2012

ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  
THỊ XÃ DĨ AN                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT HĐND- UBND
Tuần lễ từ 06/8/2012 đến 11/8/2012
(LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI HỌP)

THỨ HAI 06/8/2012

Sáng: - 7 giờ 30: Đ/c Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Nghĩa, Võ Văn Giàu nghe phòng Tài nguyên - Môi trường báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch số 1737/KH-UBND ngày 25/6/2012 của UBND thị xã Dĩ An đối với trường hợp bà Nguyễn Kim Anh thuộc công trình : Nâng cấp, mở rộng đường từ ngã tư Bình Trị đi khu dân cư Tân Thắng và xử lý tồn đọng đường ấp Tây đi Quốc lộ 1K.

*Địa điểm: Phòng họp số 2.

*Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan : TN-MT, QLDA, QLĐT, TTPTQĐ, đ/c Phạm Thị Diệu - Phó Chánh Văn phòng HĐND – UBND thị xã, đ/c Trung, đ/c Minh.

Chiều: 1- Đ/c Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND thăm và làm việc tại phường Bình Thắng (Tài xế Thành, Hiền).

*Địa điểm: Hội trường UBND phường Bình Thắng.

*Thành phần: Theo Kế hoạch số 1865/KH-UBND ngày 05/7/2012 của UBND thị xã, LĐVP (3 đ/c), Tổ Chuyên viên.

2- 14 giờ: Đ/c Phó Chủ tịch Võ Văn Giàu dự họp sở TN-MT xem xét tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Quyết định 36/2011/QĐ-UBND ngày 12/09/2011 của UBND tỉnh về quy định diện tích tối thiểu các loại đất được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Tài xế Tuấn).

*Địa điểm: Hội trường Sở TN-MT tỉnh.

*Cùng dự: Trưởng phòng TN-MT.

THỨ BA 07/8/2012

Sáng: 1- Đ/c Chủ tịch Võ Văn Minh chủ trì họp bàn biện pháp giải quyết tình hình vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn thị xã theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tại Công văn số 2097/UBND-NC, ngày 27/7/2012.

*Địa điểm: Phòng họp số 2.

*Mời dự: Sở LĐ-TBXH, Chi cục quản lý thị trường, Công an tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị: Công an, LĐ-TBXH, Đội QLTT số 5, đ/c Nguyễn Thị Thu Trang - Phó Chánh VP HĐND-UBND thị xã, đ/c Mai.

2- Đ/c Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Nghĩa dự họp tỉnh thông qua Quy hoạch phát triển ngành Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Tài xế Tuấn).

*Địa điểm: Hội trường C - UBND tỉnh.

3- Đ/c Phó Chủ tịch Hoàng Lệ Chi giải quyết công việc tại cơ quan.

4- 7 giờ 30: Đ/c Võ Văn Giàu chủ trì họp thông qua báo cáo phương án công nghệ xử lý nước thải công trình xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư ĐHQG TPHCM (Giao Công ty TNHH CD12 chuẩn bị nội dung).

*Địa điểm: Phòng họp số 3.

*Mời dự: Thủ trưởng các đơn vị: TN-MT, QLĐT, Trung tâm quản lý và phát triển khu đô thị ĐHQG, UBND phường Bình An Công ty tư vấn xây dựng và tổng hợp Bình Dương, Công ty TNHH CD12, Viện kỹ thuật Nhiệt đới và bảo vệ môi trường, đ/c Phạm Thị Diệu - Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND thị xã, đ/c Trung.

- 9 giờ 30 : Đ/c Phó Chủ tịch Võ Văn Giàu chủ trì làm việc với đơn vị tư vấn QLDA về gói thầu 3C thoát nước khu TĐC ĐHQG ra QL1K.

*Địa điểm: Phòng họp số 3.

*Mời dự: Thủ trưởng các đơn vị: TN-MT, QLĐT, UBND phường Bình An; Tư vấn quản lý dự án, Công ty quản lý đường bộ 7, Công ty BOT QL1K, Công ty Biconsi, Công ty TNHH CD12, Trung tâm quản lý và phát triển khu đô thị ĐHQG, đ/c Phạm Thị Diệu - Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND thị xã, đ/c Trung.

Chiều: 1- Đ/c Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND thăm và làm việc tại phường Tân Đông Hiệp (Tài xế Thành, Hiền).

*Địa điểm: Hội trường UBND phường Tân Đông Hiệp.

*Thành phần: Theo Kế hoạch số 1865/KH-UBND ngày 05/7/2012 của UBND thị xã, LĐVP (3 đ/c), Tổ Chuyên viên.

THỨ TƯ 08/8/2012

Sáng: 1- 7 g30 – 8g30 Đ/c Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND họp chi bộ.

*Địa điểm: Phòng họp số 2.

*Cùng dự: Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND thị xã.

2- 8 giờ 30: Đ/c Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Nghĩa thông qua phương án thiết kế công trình: Nâng cấp, mở rộng đường Trần Thị Xanh, phường Tân Đông Hiệp (giao Ban QLDA chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn).

*Địa điểm: Phòng họp số 3.

*Mời dự: Thủ trưởng các đơn vị: Ban QLDA, TC-KH, QLĐT, UBND phường Tân Đông Hiệp, đ/c Minh.

-10 giờ: Đ/c Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Nghĩa thông qua phương án tuyến công trình: Nâng cấp mở rộng đường Vũng Thiện, phường Tân Đông Hiệp (giao Ban QLDA chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn).

*Địa điểm: Phòng họp số 3.

*Mời dự: Thủ trưởng các đơn vị: Ban QLDA, TC-KH, QLĐT, UBND phường Tân Đông Hiệp, đ/c Minh.

2- 8 giờ 30: Đ/c Phó Chủ tịch Hoàng Lệ Chi chủ trì họp thông qua báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo - việc làm và Chương trình thực hiện Đề án 1956 định kỳ 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2012.

*Địa điểm: Phòng họp số 4.

*Mời dự: Thành viên BCĐ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo -việc làm và thành viên BCĐ Chương trình thực hiện Đề án 1956 thị xã, UBND các phường, đ/c Dương.

3- 8 giờ 30: Đ/c Phó Chủ tịch Võ Văn Giàu làm việc với phòng TN-MT xử lý một số vướng mắc trong công tác giải quyết hồ sơ đất đai (Giao phòng TNMT phối hợp Văn phòng HĐND-UBND thị xã chuẩn bị nội dung).

*Địa điểm: Phòng họp số 2.

*Mời dự: Thủ trưởng các đơn vị: TN-MT, VPĐK QSDĐ, QLĐT, đ/c Phạm Thị Diệu - Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND thị xã, đ/c Trung.

Chiều: 1- Đ/c Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND thăm và làm việc tại phường Đông Hòa (Tài xế Thành, Hiền).

*Địa điểm: Hội trường UBND phường Đông Hòa.

*Thành phần: Theo Kế hoạch số 1865/KH-UBND ngày 05/7/2012 của UBND thị xã, LĐVP (3 đ/c), Tổ Chuyên viên.

THỨ NĂM : 09/8/2012

Sáng: 1- 8 giờ: Đ/c Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND dự Lễ khởi công công trình : Nâng cấp, mở rộng đường từ đường liên huyện đến đường Mả 35 (Tài xế Thành, Tuấn).

*Địa điểm: Khu tái định cư Hố Lang, khu phố Tân Hiệp, phường Tân Bình.

*Cùng dự: Đ/c Võ Anh Tuấn - Chánh Văn phòng HĐND-UBND, đ/c Minh.

- 9 giờ : Đ/c Chủ tịch Võ Văn Minh dự Khánh thành trụ sở mới và Hội nghị tri ân khách hàng của Chi nhánh khu công nghiệp Bình Dương – Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Tài xế Thành).

*Địa điểm: Trụ sở Chi nhánh Ngân hàng Công thương, số 20 Độc lập khu công nghiệp Sóng Thần 1, thị xã Dĩ An

*Cùng dự: Đồng chí Võ Văn Giàu PCT.UBND thị xã Dĩ An.

2- 7 giờ: Đ/c Phó Chủ tịch Hoàng Lệ Chi dự khai mạc chương trình kết hợp Quân - Dân y tại phường Dĩ An. (Tài xế Hiền).

*Địa điểm: Hội trường UBND phường Dĩ An.

3- Đ/c Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Thanh Phong tiếp dân.

*Địa điểm: phòng tiếp dân UBND thị xã.

*Cùng dự: Đ/c Mai.

Chiều: 1- 13 giờ 30 : Đ/c Chủ tịch Võ Văn Minh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Thanh Phong dự họp giao ban Thường trực Thị ủy.

*Địa điểm: Phòng họp BTV Thị ủy.

*Cùng dự: Đ/c Võ Anh Tuấn - Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã.

2- 13 giờ 30: Đ/c Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Nghĩa chủ trì họp nghe báo cáo tình hình thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn thị xã (giao Xí nghiệp CTCC chủ trì phối hợp cùng UBND các phường chuẩn bị nội dung).

*Địa điểm: Phòng họp số 3

*Mời dự: TT/HĐND, Thủ trưởng các đơn vị: Xí nghiệp CTCC, TN-MT, UBND các phường, đ/c Phạm Thị Diệu - Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND thị xã, đ/c Minh.

3- Đ/c Phó Chủ tịch Hoàng Lệ Chi dự Hội nghị tổng kết công tác bảo hiểm y tế học sinh năm học 2011-2012 và triển khai bảo hiểm y tế học sinh năm học 2012-2013 (có thư mời riêng).

*Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.

4- 13 giờ 30: Đ/c Phó Chủ tịch Võ Văn Giàu báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, QP-AN của thị xã Dĩ An 6 tháng đầu năm 2012 cho lớp tập huấn Hội Cựu chiến binh (Tài xế Tuấn).

*Địa điểm: Hội trường Trung tâm VHTT-TT.

- 15 giờ: Đ/c Phó Chủ tịch Võ Văn Giàu đi kiểm tra tình hình xây dựng chợ Đông Hòa.

*Địa điểm: Chợ Đông Hòa (Tài xế Hiền)

*Mời dự: Thủ trưởng các đơn vị: Phòng Kinh tế, TCKH, QLĐT, UBND phường Đông Hòa, đ/c Trung.

THỨ SÁU 10/8/2012

Sáng: 1- Đ/c Chủ tịch Võ Văn Minh xử lý công việc tại cơ quan.

2- 7 giờ 30: Đ/c Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Nghĩa thông qua phương án kiến trúc và diện tích sử dụng đất công trình : Trường Mầm non Tân Phước, phường Tân Bình (giao Ban QLDA chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn).

*Địa điểm: Phòng họp số 3.

*Mời dự: Sở GD-ĐT, Thủ trưởng các đơn vị: Ban QLDA, GD-ĐT, TC-KH, QLĐT, TN-MT, UBND phường Tân Bình, Hiệu trưởng trường mẫu giáo Hoa Hồng 5, đ/c Phạm Thị Diệu – Phó chánh văn phòng HĐND-UBND thị xã đ/c Minh.

- 9 giờ: Đ/c Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Nghĩa thông qua phương án kiến trúc công trình : Cải tạo, nâng cấp và mở rộng trường tiểu học Đông Hòa B, phường Đông Hòa (giao Ban QLDA chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn).

*Địa điểm: Phòng họp số 3.

*Mời dự: Sở GD-ĐT, Thủ trưởng các đơn vị: Ban QLDA, GD-ĐT, TC-KH, QLĐT, UBND phường Đông Hòa, Ban Giám hiệu trường Tiểu học Đông Hòa B, đ/c Phạm Thị Diệu – Phó chánh văn phòng HĐND-UBND thị xã, đ/c Minh.

3- Đ/c Phó Chủ tịch Hoàng Lệ Chi đi thăm các hộ Hồi Giáo nhân tháng Ramadan năm 2912 (Tài xế Hiền).

*Thành phần: Theo kế hoạch số 2092/UBND-NV, ngày 26/7/2012 của UBND thị xã.

4- Đ/c Phó Chủ tịch Võ Văn Giàu dự họp tỉnh nghe báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp kỹ thuật cao gắn với công nghiệp chế biến và chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái (Tài xế Tuấn).

*Địa điểm: Hội trường C - UBND tỉnh.

Chiều: 1- Đ/c Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND thị xã dự Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng HĐND - UBND thị xã nhiệm kỳ 2012-2015.

*Địa điểm: Phòng họp số 4.

*Mời dự: Công đoàn viên Văn phòng HĐND – UBND.2- Đ/c Phó Chủ tịch Võ Văn Giàu dự họp tỉnh, thông qua Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương (sửa đổi, bổ sung) {Tài xế Tuấn}.

*Địa điểm: Hội trường C - UBND tỉnh.

THỨ BẢY 11/8/2012

Sáng: 1- Đ/c Võ Anh Tuấn - Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã và các cán bộ Huê, Tài, Ngọc, Phương, Tài xế Thành trực xử lý tiếp nhận hồ sơ công dân theo cơ chế 1 cửa tại Văn phòng HĐND-UBND thị xã.

*Địa điểm: Văn phòng HĐND-UBND thị xã.

(Lịch trực lái xe ngày 12/8/2012 : Tài xế Tuấn).

                                                                                    TL. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN
                                                                                            KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                                                P.CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                                                                                (Đã Ký)

                                                                                                        Phạm Thị DiệuIn      Gửi tới Trở về
30_lich_tu_6-8_den_11-8.doc
Xem bài viết theo ngày Đầu trang
Văn phòng HĐND và UBND Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Thị trấn Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Chi nhánh Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FPT Information System, ltd.) phát triển từ sản phẩm Dotnetnuke 3.3.7