Ngày 21 tháng 4 năm 2015
LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT HĐND- UBND Tuần lễ từ 30/4/2012 đến 05/5/2012

ỦY BAN NHÂN DÂN                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     THỊ XÃ DĨ AN                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT HĐND- UBND

Tuần lễ từ 30/4/2012 đến 05/5/2012

(LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI HỌP)

THỨ HAI 30/4/2012 VÀ THỨ BA 01/5/2012

(Nghĩ lễ 30/4 và 01/5 theo thông báo số 446/TB-UBND

ngày 20/4/2012 của UBND thị xã Dĩ An )

THỨ TƯ 02/5/2012

Sáng: 1- 8 giờ: Đ/c Chủ tịch Đặng Minh Hưng dự Hội nghị trực tuyến về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo do Thủ tướng Chính phủ chủ trì.

*Địa điểm: Hội trường C - UBND tỉnh (Tài xế Thành)

*Cùng dự:Chánh Thanh tra, Trưởng phòng TN-MT

2- 8 giờ: Ủy quyền đ/c Trần Văn Tân - Trưởng phòng QLĐT dự họp tỉnh về việc đẩy mạnh triệt phá nạn rải đinh và tăng cường quản lý dịch vụ sửa chữa, vá xe ô tô, xe đạp trên địa bàn tỉnh.

*Địa điểm: phòng họp số 1-Sở GTVT (Tài xế Tuấn)

3- Đ/c Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Nghĩa, Phó chủ tịch Hoàng Lệ Chi, Phó Chủ tịch Võ Văn Giàu đi cơ sở.

Chiều: 1- Đ/c Chủ tịch Đặng Minh Hưng dự họp Đảng ủy Quân sự thị xã.

*Địa điểm: Trụ sở BCH Quân sự thị xã (Tài xế Thành).

2- Đ/c Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Nghĩa đi kiểm tra các công trình giao thông trên địa bàn thị xã (Tài xế Hiền)

*Mời dự:Thủ trưởng các đơn vị: QLDA, QLĐT, VP ĐKQSDĐ, Trung tâm PTQĐ, đ/c Minh.

3-13 giờ 30: Đ/c Phó Chủ tịch Võ Văn Giàu chủ trì họp thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đường Tổ 12, 13 phường Đông Hòa (giao Trung tâm PTQĐ chuẩn bị nội dung).

*Địa điểm: Phòng họp số 2

*Mời dự:Thủ trưởng các đơn vị: TT/UBMTTQ, Ban Dân vận, Trung tâm PTQĐ, TN-MT, QLĐT, TCKH, UBND phường Đông Hòa, đ/c Trung

* 14 giờ 30: Đ/c Phó Chủ tịch Võ Văn Giàunghe phường Bình An báo cáo vướng mắc trong việc bố trí tái định cư công trình Hội trường nhà bia liệt sỹ (giao Trung tâm PTQĐ chuẩn bị nội dung).

*Địa điểm: Phòng họp số 2

*Mời dự:Thủ trưởng các đơn vị: TT/UBMTTQ, Ban Dân vận, Trung tâm PTQĐ, TN-MT, QLĐT, TCKH, UBND phường Bình An, đ/c Trung

* 15 giờ 30: Đ/c Phó Chủ tịch Võ Văn Giàu làm việc với Thanh tra về hồ sơ đền bù của ông Nguyễn Văn Muôn thuộc dự án tái định cư ĐHQG (giao Trung tâm PTQĐ chuẩn bị nội dung).

*Địa điểm: Phòng họp số 2

*Mời dự:Thủ trưởng các đơn vị: TT/UBMTTQ, Ban Dân vận, Thanh tra, Trung tâm PTQĐ, TN-MT, QLĐT, TCKH, UBND phường Bình An, đ/c Trung

THỨ NĂM : 03/5/2012

Sáng: 1- Đ/c Chủ tịch Đặng Minh Hưng, đ/c Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Nghĩa,đ/c Phó Chủ tịch Hoàng Lệ Chi họp Ban Thường vụ Thị ủy thông qua dự thảo văn kiện và nhân sự Đại hội Hội Cựu chiến binh thị xã nhiệm kỳ 2012-2017.

*Địa điểm:phòng họp Ban Thường vụ.

2- Đ/c Phó Chủ tịch Võ Văn Giàu làm việc với 06 hộ dân kinh doanh kiosque chợ Đông Hòa về việc bồi thường, giải phóng mặt bằng (giao UBND phường Đông Hòa chuẩn bị nội dung và mời 06 hộ dân).

*Địa điểm: Phòng họp số 3

*Mời dự:Thủ trưởng các đơn vị: Kinh tế, TCKH, TN-MT, Tư pháp, UBND phường Đông Hòa, Công ty TNHH ĐT&PT Kim Đại Phước, đ/c Phạm Thị Diệu - Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND, đ/c Trung.

3- Đ/c Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Thanh Phong tiếp dân.

*Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND thị xã

*Cùng dự:Đ/c Mai

4- Ủy quyền đ/c Nguyễn Hoàng Minh - Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã dự khai giảng huấn luyện bTT, bSMPK 12,7mm/dBBDBĐV64 thị xã.

*Địa điểm: Hội trường eBB6 (ấp Cầu Sắt, xã Lai Hưng, huyện Bến Cát)

Chiều: 1- Đ/c Chủ tịch Đặng Minh Hưng dự họp giao ban Thường trực Thị ủy.

*Địa điểm: Phòng họp BTV Thị ủy.

*Cùng dự: Đ/c Võ Anh Tuấn - Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã.

2- Đ/c Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Nghĩa chủ trì cuộc họp thông qua quy mô, phương án thiết kế các công trình: đường từ Trần Hưng Đạo đi Võ Thị Sáu, đường liên khu phố Tây A, Tây B (phường Đông Hòa) Đường khu 4, khu 5, (phường Dĩ An) {giao Ban QLDA chuẩn bị nội dung}.

*Địa điểm: Phòng họp số 3

*Mời dự:Thủ trưởng các đơn vị: Ban QLDA, QLĐT, TCKH, UBND phường Đông Hòa, Dĩ An, công ty tư vấn thiết kế Genimex, đ/c Minh.

3- Đ/c Phó Chủ tịch Hoàng Lệ Chi dự Hội nghị lấy ý kiến phân công lịch trực, lĩnh vực trợ giúp pháp lý cho cộng tác viên tại Tổ trợ giúp pháp lý thị xã Dĩ An

*Địa điểm: Phòng họp số 2

*Mời dự:Thành viên Tổ trợ giúp pháp lý thị xã Dĩ An.

4- Đ/c Phó Chủ tịch Võ Văn Giàu nghe báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch xử lý tình hình thu mua ve chai, phế liệu trên địa bàn thị xã Dĩ An (giao Đội QLTT số 5 chuẩn bị nội dung).

*Địa điểm: Phòng họp số 4

*Mời dự:Thủ trưởng các đơn vị: Kinh tế, TN-MT, QLTT, QLĐT, TTXD, TCKH, Chi cục thuế, Tư pháp, Công an, Chủ tịch UBND các phường, đ/c Phạm Thị Diệu - Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND, đ/c Trung.

THỨ SÁU 04/5/2012

Sáng: 1- Đ/c Chủ tịch Đặng Minh Hưng đi cơ sở.

2- Đ/c Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Nghĩa chủ trì họp thông qua nhiệm vụ thiết kế 03 khu tái định cư phường Đông Hòa: khu phố Tây A, Tân Hòa 1, Tân Hòa 2 (giao Trưởng phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

*Địa điểm: Phòng họp số 3

*Mời dự:Thủ trưởng các đơn vị: QLĐT, TN-MT, TCKH, UBND phường Đông Hòa, đ/c Phạm Thị Diệu - Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND, đ/c Minh

3-8 giờ: Đ/c Phó Chủ tịch Hoàng Lệ Chi dự họp tỉnh, nghe đánh giá toàn diện hoạt động của Y tế huyện, thị xã (Tài xế Tuấn).

*Địa điểm: Hội trường C - Sở Y tế

*Cùng dự:Đ/c Nguyễn Văn Ai - TP Y tế

4- Đ/c Phó Chủ tịch Võ Văn Giàu,đ/c Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Thanh Phong dự tiếp xúc cử tri tại Trường Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh (Tài xế Hiền).

5- Ủy quyền đ/c Trần Kim Loan - Trưởng phòng Nội vụ chủ trì đi thăm các chức sắc Phật giáo nhân mùa Phật đản - Phật lịch 2556 (theo kế hoạch 1086/KH-TG, ngày 25/4/2012 của UBND thị xã) {Tài xế Hiền}

Chiều: 1- Đ/c Chủ tịch Đặng Minh Hưng đi cơ sở

2- Đ/c Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Nghĩa, Đ/cPhó Chủ tịch HĐND Nguyễn Thanh Phong dự tiếp xúc cử tri tại Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 (Tài xế Hiền)

3- Đ/c Phó Chủ tịch Hoàng Lệ Chi chủ trì họp Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội nghe báo cáo tình hình hoạt động quý I/2012, phương hướng hoạt động quý II/2012.

*Địa điểm: Phòng họp số 2

*Mời dự:Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch phụ trách khối Văn hóa xã hội UBND các phường, đ/c Dương.

4- Đ/c Phó Chủ tịch Võ Văn Giàu làm việc với phòng TN-MT xử lý các vướng mắc trong giải quyết hồ sơ đất đai (giao Trưởng phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

*Địa điểm: Phòng họp số 3.

*Mời dự:Trưởng, Phó phòng TN-MT; Giám đốc, Phó Giám đốc VPĐKQSDĐ, Tổ tưởng các bộ phận thuộc phòng, đ/c Phạm Thị Diệu-Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã, đ/c Trung.

THỨ BẢY 05/5/2012

Sáng: 1- Đ/c Phạm Thị Diệu – Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã và các cán bộ H, Tài, Ngọc, Phương, Tài xếHiền trực xử lý tiếp nhận hồ sơ công dân theo cơ chế 1 cửa tại Văn phòng HĐND-UBND thị xã.

*Địa điểm: Văn phòng HĐND-UBND thị xã.

(Lịch trực lái xe ngày 06/4/2012 : Tài xế Thành).

                                                                            TL. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN
                                                                                        
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                                      
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                                                                        (Đã ký)

                                                                                            Nguyễn Thị Thu TrangIn      Gửi tới Trở về
16 lich tu 30-4 den 05-5.doc
Xem bài viết theo ngày Đầu trang
Văn phòng HĐND và UBND Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Thị trấn Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Chi nhánh Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FPT Information System, ltd.) phát triển từ sản phẩm Dotnetnuke 3.3.7