Ngày 22 tháng 4 năm 2015
Kiểm tra, thẩm định kết quả trích lục địa chính thửa đất.

4. Kiểm tra, thẩm định kết quả trích lục địa chính thửa đất.

-

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đơn vị thực hiện thủ tục đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hồ sơ của UBND thị xã Dĩ An nộp hồ sơ đề nghị thẩm định lấy giấy hẹn trả kết quả.

Bước 2: Đến nhận lại kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND thị xã Dĩ An

-

Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp

-

Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

- Bản trích lục bản đồ địa chính (4 bản).

- Giấy CNQSDĐ photo không yêu cầu chứng thực (01 bản).

+ Số lượng hồ sơ:

01 bộ

-

Thời hạn giải quyết:

01 ngày làm việc

-

Đối tượng thực hiện TTHC:

Cá nhân và tổ chức

-

Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Tài nguyên Môi trường.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên Môi trường.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND phường

-

Kết quả thực hiện TTHC:

Bản vẽ trích lục địa chính thửa đất.

-

Lệ phí (nếu có):

Hiện nay UBND tỉnh chưa có quy định giá thu.

-

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

Không

-

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có):

Không

-

Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật đất đai 2003/QH11 của Quốc Hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2003

- Điều 8 Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về hoạt trường hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình sản phẩm địa chính đo đạc bản đồ.

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành luật đất đai 2003;

- Điểm c khoản 2 Điều 19 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 về việc Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

- Nghị định số 88/2009/NĐ -CP ngày 19/10/2009 về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Quyết định số 93/2007 /QĐ-TTg ngày 22/06/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 của Bộ Tài nguyên & Môi trường, hướng dẫn việc lập, chỉnh lý hồ sơ địa chính.

- Thông tư: 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Thông tư số 05/2009/TT-BTNMT ngày 01 tháng 06 năm 2009 của Bộ Tài nguyên & Môi trường hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình sản phẩm địa chính.

- Khoản 4, Điều 3, Chương 2 - Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20/05/2011 quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai.

- Thông tư 21/2011/TT-BTNMT ngày 20/6/2011 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 và 1:10000 ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ngày 03/06/2011 cuả UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành đơn giá đo đạc.

- Quyết định 36/2011/QĐ-UBND ngày 12/9/2011 về việc quy định diện tích tối thiểu các loại đất được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

- Điều 2 Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình kiến trúc, cây trái và hoa màu trên đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

- Công văn 1675/STNMT-CCQLĐĐ của STNMT ngày 15/7/2010 về việc thực hiện thống nhất mẫu trích đo, trích lục địa chính; quy định về trích đo, trích lục địa chính.

- Bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ, đã được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận đăng ký có hiệu lực từ ngày 16/11/2006.In      Gửi tới Trở về
Xem bài viết theo ngày Đầu trang
Văn phòng HĐND và UBND Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Thị trấn Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Chi nhánh Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FPT Information System, ltd.) phát triển từ sản phẩm Dotnetnuke 3.3.7