164 học viên tham dự lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa I/2019

Thời sự - Chính trị

      Sáng ngày 13/5 Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã đã tổ chức khai giảng  Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa I/2019 với sự tham gia của 164 học viên đến từ các chi, đảng bộ trong toàn thị xã.

      Trong thời gian học tập từ ngày 13 đến 16/5, các học viên sẽ được nghiên cứu 05 chuyên đề, gồm: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa học, các quần chúng ưu tú đủ điều kiện sẽ được cấp giấy chứng nhận đã tham gia Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.
Đại biểu tham dự lễ khai giảng khóa học


     Thông qua khóa học nhằm giúp các học viên nâng cao hiểu biết về Đảng Cộng sản Việt Nam; những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; từ đó, xác định được vai trò, trách nhiệm của mình tại nơi công tác, học tập; tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu sớm trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.


Tuấn Anh