LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH UBND CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND, UBND Tuần lễ từ 13/5/2019 đến 19/5/2019

Lịch làm việc UBND thị xã