LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH UBND CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND, UBND Tuần lễ từ 15/4/2019 đến 21/4/2019

Lịch làm việc UBND thị xã