Hội nghị quán triệt các quy định, nghiệp vụ, ngành Tổ chức – Xây dựng Đảng năm 2019

Thời sự - Chính trị

                                                                                             

          Tham dự Hội nghị có các cấp ủy các chi – đảng bộ trực thuộc Thị ủy; cấp ủy các chi bộ khu phố trên địa bàn thị xã.

          Hội nghị đã nghe triển khai một số nội dung quan trọng về công tác cán bộ và chế độ  chính sách, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.  Bao gồm việc thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015-2020, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch À để xây dựng quy hoạch A3 giai đoạn 2020-2015; quy trình các bước quy hoạch đối với lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã, đối với các chi, đảng bộ khối cơ quan hành chính, sự nghiệp và khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.


Đại biểu tham dự hội nghị


          Ngoài ra, còn nắm bắt cụ thể hơn chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18/TW của BCH Trung ương Khóa XII. Theo đó, việc sắp xếp tinh gọn bộ máy quan tâm xem xét chọn lựa nhân sự làm việc đảm bảo các tiêu chuẩn về phầm chất chính trị, đạo đức lối sống, trình độ chuyên môn, năng lực công tác nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác; thực hiện đúng đủ các chế độ cho các đối tượng thuộc tinh giản biên chế và các trường hợp nghĩ hưu trước tuổi, nghĩ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy..

          Các đại biểu tham dự còn được quán triệt một số điểm lưu ý về công tác tổ chức Đảng và Đảng viên. Ttập trung công tác phát triển Đảng viên; công tác chuyển đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ..vv..


Tuấn Anh – Hồng Nguyên