LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH UBND CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND, UBND Tuần lễ từ 11/3/2019 đến 17/3/2019

Lịch làm việc UBND thị xã