Hội nghị học tập, triển khai chỉ thị 05 chuyên đề 2019 về Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thời sự - Chính trị

          Ông Thân Ngọc Anh-Trưởng khoa Triết học Trường chính trị khu vực 2 thành phố HCM đã trao đổi với cán bộ, đảng viên thị xã những nội dung cơ bản của chỉ thị 05 chuyên đề 2019. Cùng nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức của CBCC-ĐV về thực hành theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ và chăm lo đời sống nhân dân.


Đại biểu tham dự hội nghị


          Trên cơ sở nhận thức nước lấy dân làm gốc, ý thức tôn trọng nhân dân phải gắn với 6 điều nên làm và 6 điều không nên làm với dân. Qua đây, mỗi suy nghĩ, hành động, việc làm của CBCC-ĐV đều thể hiện sự trọng dân, gần dân và hiểu dân, phát huy quyền làm chủ và nghĩa vụ của công dân. Từ chổ nâng cao dân trí, bổi dưỡng ý thức, năng lực làm chủ sẽ huy động tài trí của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Mục đích cuối cùng của Tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ chính là chăm lo đời sống vật chất và tinh thần nhân dân ngày một tốt hơn.

          Việc học tập chỉ thị 05 chuyên đề 2019 trong cán bộ, đảng viên, nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng – vừa chuyên, vững về chính trị, tư tưởng và đạo đức, đóng góp công sức và trí tuệ vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, địa phương. Sau học tập, từng cán bộ, đảng viên viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện bản thân theo Chỉ thị 05 chuyên đề 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là cơ sở để đánh giá, phân loại cán bộ- đảng viên cuối năm.


Hồng Nguyên - Tuấn Anh