Hội nghị trực tuyến triển khai chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Văn hóa - Xã hội

       Chiều ngày 28/3, Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến 13 điểm cầu cấp huyện và 110 điểm cầu cấp xã trong toàn tỉnh, với hơn 14.300 cán bộ, đảng viên tham gia.

      Tiến sĩ Vũ Trung Kiên – Phó trưởng Khoa Xây dựng Đảng - Học viện Chính trị khu vực II đã triển khai nội dung nghiên cứu, học tập “về tư tưởng dân là gốc, dựa vào dân để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả từ cơ sở”. Chuyên đề gồm 2 phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về vị trí, vai trò của nhân dân trong xây dựng đảng và hệ thống chính trị; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng đảng và hệ thống chính trị ở Bình Dương hiện nay. 


Điểm cầu trực tuyến Hội trường Thành ủy Dĩ An


      Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM bằng những việc làm thiết thực, mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân tiếp tục phát huy ý thức trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh như Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.
Tuấn Anh