LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH UBND CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND, UBND Tuần lễ từ 03/12/2018 đến 09/12/2018

Lịch làm việc UBND thị xã