Đoàn giám sát HĐND thành phố Dĩ An giám sát UBND thành phố về Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch sử dụng đất hàng năm ( 2016-2019)

Kinh tế - Đô thị

          Theo báo cáo của UBND thành phố, căn cứ quy định Luật đất đai 2003, công tác lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm ( 2011-2015) của thành phố và các phường được tập trung thực hiện và được UBND tỉnh phê duyệt. Tuy nhiên, để phù hợp với Luật đất đai mới năm 2013 và tình hình thực tế của địa phương, UBND thành phố đã lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2264/2018.


Đại biểu tham dự hội nghị


          Việc lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được UBND thành phố thực hiện theo quy trình 5 bước, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật. Trong quá trình lập, triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Thành phố tăng cường công tác thanh tra, giám sát về công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSDĐ đảm bảo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã phê duyệt. Đồng thời, chỉ đạo Phòng chuyên môn, UBND các phường công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bằng các hình thức để người dân biết và giám sát việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

          Tại buổi làm việc, thành viên của Đoàn giám sát HĐND Thành phố và cơ quan chuyên môn Thành phố, UBND các phường cũng trao đổi làm rõ thêm về kết quả thực hiện Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch sử dụng đất hàng năm ( 2016-2019) trên địa bàn Thành phố. Đồng thời, góp ý một số nội dung cần tập trung để nâng cao hơn hiệu quả công tác lập Quy hoạc sử dụng đất và Kế hoạch sử dụng đất hàng năm tại địa phương trong thời gian tới.


Hồng Nguyên – Tuấn Anh