Thị ủy Dĩ An tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW chuyên đề năm 2020

Thời sự - Chính trị

          Ngày 3/3/2020, Thị ủy Dĩ An tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến toàn thể Đảng viên của 37 chi bộ cơ sở trực thuộc Thị ủy; Đảng viên thuộc Đảng bộ Ban Chỉ huy quân sự thị xã và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khối Đảng, MTTQ, các đoàn thể, khối hành chính Nhà nước, hành chính sự nghiệp của thị xã.


Đảng viên tham dự hội nghị


          Đồng chí Phạm Ngọc Ẩn- Ủy viên Thường vụ-Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy- Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã giới thiệu nội dung chuyên đề của Chỉ thị 05 năm 2020. Các nội dung này được phân tích, lấy dẫn chứng cụ thể thông qua cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch HCM; những quan điểm, tư tưởng, việc làm của Bác về xây dựng Đại đoàn kết toàn dân tộc; về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Qua Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thúc đẩy việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trở thành nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; góp phần tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

          Theo đó, từng cấp ủy Đảng trong thị xã  xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể và  tổ chức thực hiện trong cơ quan, đơn vị. Sau học tập, nghiên cứu, mỗi cán bộ, đảng viên liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện, chọn một số nội dung cụ thể để đăng ký thực hiện trong năm 2020 và đây là cơ sở để kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ - đảng viên cuối năm.


Hồng Nguyên – Tuấn Anh