LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH UBND CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND, UBND Tuần lễ từ 20/01/2020 đến 02/02/2020

Lịch làm việc UBND thị xã