LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH UBND CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND, UBND Tuần lễ từ 02/12/2019 đến 08/12/2019

Lịch làm việc UBND thị xã