LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH UBND CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND, UBND Tuần lễ từ 04/11/2019 đến 10/11/2019

Lịch làm việc UBND thị xã