Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tình hình, công tác cải cách thủ tục hành chính về Bảo hiểm tại thị xã Dĩ An

Thời sự - Chính trị


       Qua giám sát nhận thấy, thời gian qua, công tác cải cách hành chính nói chung và trong lĩnh vực bảo hiểm nói riêng trên địa bàn thị xã Dĩ An đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính được đảm bảo thực hiện kịp thời, theo quy định, cấp phát biễu mẫu miễn phí cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính về bảo hiểm; công tác tuyên truyền được quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức, đa dạng về đối tượng, nội dung, phương pháp tuyên truyền; triển khai có hiệu quả các hình thức giải quyết thủ tục hành chính bao gồm: giao dịch trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, giao dịch điện tử, qua dịch vụ bưu chính công ích; tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện thiện dữ liệu hồ sơ điện tử, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, góp phần rút ngắn thời gian và tạo thuận lợi cho cả cơ quan bảo hiểm xã hội, người dân và doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch. Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2018, Bảo hiểm xã hội thị xã Dĩ An đã tiếp nhận 37.434 hồ sơ, đã giải quyết 100%, không có hồ sơ trễ hẹn (trong đó tiếp nhận 6.841 hồ sơ và trả 24.508 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính); thực hiện chi trả Bảo hiểm xã hội 1 lần cho 5.254 người, chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng cho 4.513 người, chi trả trợ cấp thất nghiệp cho 2.551 người qua dịch vụ bưu chính; trong 6 tháng đầu năm số người tham gia bảo hiểm tăng 17.383 người (tăng 10,34 % so với cả năm 2017); đã xây dựng được phiếu khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính…        Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như: số lượng đơn vị nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính chưa cao, việc tiếp cận phần mềm Vnpost còn lúng túng; việc bao phủ bảo hiểm y tế chưa đạt 100% (còn khó khăn khi triển khai ở các trường nghề, các trường tư thục trên địa bàn); nợ đọng bảo hiểm xã hội vẫn còn ở mức cao (5,8%); số lượng cán bộ, viên chức chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế nhiệm vụ…Kết luận buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà Bảo hiểm xã hội thị xã Dĩ An đã đạt được, trong thời gian tới cần chủ động khắc phục những khó khăn trước mắt để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, chủ động bám sát các nội dung trọng tâm cải cách hành chính theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; nâng cao chất lượng, hiệu quả của cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tạo sự thân thiện với người dân, đơn vị; tăng cường phối hợp với các ngành có liên quan trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính về bảo hiểm; phối hợp tốt với các nhà mạng để ngày càng hoàn thiện hệ thống phần mềm giao dịch Bảo hiểm xã hội điện tử; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức, nhằm đảm bảo đáp ứng được yêu cầu thực tế công việc...