LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH UBND CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND, UBND Tuần lễ từ 09/9/2019 đến 15/9/2019

Lịch làm việc UBND thị xã