Hội nghị tập huấn Báo cáo viên, Tuyên truyền viên năm 2019

Thời sự - Chính trị

      Tại hội nghị, các báo cáo viên, tuyên truyền viên thị xã và các phường đã được truyền đạt kỹ năng chuẩn bị và thực hiện hoạt động tuyên truyền miện. Bao gồm việc lựa chọn nội dung tuyên truyền;  nghiên cứu và xử lý tài liệu; xây dựng đề cương tuyên truyền phù hợp với đối tượng tuyên truyền. Đồng thời, trang bị kỹ năng nắm bắt, xử lý dư luận xã hội- đặc biệt là trên trang mạng xã hội. 


Các báo cáo viên, tuyên truyền viên tham dự tập huấn


 


      Thời gian qua, các cấp ủy Đảng trong thị xã quan tâm kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, góp phần đưa các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được chuyển tải kịp thời đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đây, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của địa phương.


Hồng Nguyên - Tuấn Anh