109 học viên tham dự lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới năm 2019

Thời sự - Chính trị

       Sáng 17/7, Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã tổ chức khai giảng lớp Đảng viên mới 2019 dành cho 109 Đảng viên mới kết nạp đến từ 17 chi, Đảng bộ trực thuộc Thị ủy.


Bà Ngô Ngọc Điệp - Phó Bí thư thường trực Thị ủy phát biểu chỉ đạo tại lớp học


       Lớp học diễn ra từ ngày 17 đến 26/7, Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị sẽ được báo cáo viên truyền đạt 10 chuyên đề gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Đảng; Phát triển Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; xây dựng Đảng về đạo đức; Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra các học viên còn được nghe báo cáo về thông tin thời sự về tình hình của thị xã, của tỉnh, trong nước và quốc tế; trao đổi, thảo luận, giải đáp những thắc mắc ngay tại các buổi giảng.…

      Qua đó bồi dưỡng giúp các đảng viên mới nâng cao nhận thức chính trị, nắm và hiểu rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên, từ đó xây dựng kế hoạch tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để được công nhận là đảng viên chính thức
Tuấn Anh