Thị xã Dĩ An- ngày 11/7/2019 - Hội nghị BCH Đảng bộ thị xã lần thứ 20 nhiệm kỳ 2015-2020 đánh gía tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng và các chỉ tiêu KTXH 6 tháng đầu năm.

Thời sự - Chính trị

         Toàn đảng bộ hiện có 4 ngàn 861 đảng viên sinh hoạt tại 51 chi, đảng bộ. 6 tháng đẩu năm, các cấp ủy Đảng thị xã hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2015-2020; 2020-2025, phê duyệt đề án sắp xếp tinh giản tổ chức bộ máy các phường, xây dựng danh mục vị trí, việc làm các cơ quan, đơn vị khối Đảng, đoàn thể, triển khai học tập, thực hiện chỉ thị 05 chuyên đề 2019 với Nghị quyết trung ương 4 khóa 12, tuyên truyền kỷ niệm  50 năm thực hiện di chúc chủ tịch HCM.


Hình ảnh Hội nghị BCH Đảng bộ thị xã lần thứ 20 nhiệm kỳ 2015-2020


          Về chỉ tiêu KTXH, tổng giá trị sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ của thị xã 6 tháng đầu năm đạt trên 98 ngàn 400 tỷ đồng, vượt hơn 50% kế hoạch năm. Thu ngân sách đạt trên 51% với 1 ngàn 900 tỷ đồng. Thị xã khởi công mới 8 công trình, thi công 32 công trình chuyển tiếp, đã thông qua phương án cải tạo công viên cây xanh khu Trung tâm hành chính thị xã, Đồi không tên phường Bình Thắng và rạp hát Dĩ An. Tiến độ giải ngân các công trình XDCB thị xã đến nay đạt 40%.

           Phát biểu kết luận, ông Bùi Thanh Nhân- Tỉnh ủy viên- Bí thư Thị ủy Dĩ An yêu cầu các các cấp ủy Đảng – chính quyền, MT và đoàn thể thị xã tập trung các giải pháp, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn phục vụ phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Nhất là các công trình trọng điểm về giao thông, thoát nước, các công trình tạo động lực phát triển KTXH, phát triển đô thị Thị xã. Rà soát lại các chỉ tiêu, đánh giá sát kết quả thực hiện làm cơ sở cho việc xây dựng phương án, giải pháp khắc phục hạn chế, tồn tại, góp phần xây dựng đô thị Dĩ An văn minh – giàu đẹp.

          Về công tác Đảng, tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, thực hiện nghiêm túc Quy định 03/BTV Thị ủy về việc nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp. Tiến hành công tác kiểm tra – giám sát, đấu tranh phòng chống âm mưu, hoạt động : diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.


 Hồng Nguyên- Bá Lộc