LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH UBND CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND, UBND Tuần lễ từ 08/7/2019 đến 14/7/2019

Lịch làm việc UBND thị xã