Thị xã Dĩ An – Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW

Thời sự - Chính trị

          Thực hiện Nghị quyết 33/TW ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương khóa XI về “ Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Thị ủy Dĩ An đã xây dựng kế hoạch số 25/2014; tổ chức các hội nghị quán triệt Nghị quyết 33/TW, hội nghị chuyên đề về “giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thời kỳ CNH- HĐH đất nước”. Các cấp ủy Đảng – chính quyền, Mặt trận và đoàn thể từ thị xã đến cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, vận động CBCC-ĐV và nhân dân thực hiện 18 tiêu chí xây dựng nếp sống văn minh đô thị; Chỉ thị số 10 của UBND thị xã về nâng cao ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân. Các mô hình, tổ tự quản về ATGT-ANTT-VSMT trong dân cư cũng phát huy tính tự giác và tinh thần cộng đồng của người dân về xây dựng đô thị văn minh..
Đại biểu tham dự hội nghị


           Thị xã huy động nguồn lực bảo tồn, giữ gìn các di tích lịch sử - văn hóa; kêu gọi nguồn lực xã hội hóa đầu tư các hoạt động văn hóa thể thao. Đến nay, trên địa bàn thị xã có 11 thiết chế văn hóa – thể thao; số người luyện tập thể thao thường xuyên đạt 37,5%, gia đình thể thao đạt 32,3%; số hộ đạt gia đình văn hóa hàng năm chiếm trên 96%.


Ông Phạm Văn Bảy - Phó chủ tịch UBND thị xã phát biểu tại hội nghị

Bà Ngô Ngọc Điệp - Phó bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND phát biểu chỉ đạo

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc nhận giấy khen của UBND thị xã


          Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33 /TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, các cấp ủy đảng, chính quyền thị xã đã tập trung lãnh - chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả, đi vào chiều sâu việc “học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, qua đó tạo chuyển biến mạnh mẽ về đạo đức, nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đối với sự phát triển của địa phương, đất nước.

          Dịp này, hội nghị đã trao Giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã cho 18 tập thể và 22 cá nhân đã có thành tích xuất sắc qau 5 năm thực hiện Nghị quyết 33/TW.     


 Hồng Nguyên – Tuấn Anh