LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH UBND CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND, UBND TUẦN LỄ TỪ 10/9/2018  đến 16/9/2018

Văn hóa - Xã hội

ỦY BAN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     THỊ XÃ DĨ AN                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       
   
 
     

 

 LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH UBNDCÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND, UBNDTuần lễ từ 10/9/2018  đến 16/9/2018(LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI HỌP) THỨ HAI  10/9/2018Sáng:  1- 8 giờ: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND họp hội ý.*Địa điểm: Phòng họp số 2.*Cùng dự: Lãnh đạo Văn phòng, CV Huê.-10 giờ 30: Chủ tịch Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Phạm Văn Bảy họp Hội đồng xét tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP đối với cán bộ phòng LĐ-TB&XH (giao phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).*Địa điểm: Phòng họp số 2.*Mời dự: Thành viên Hội đồng.Chiều: 1- 14 giờ: Đ/c Chủ tịch Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Trần Văn Tân họp thông qua Quy chế phối hợp kiểm tra, xử lý và trách nhiệm quản lý TTXD-TTĐT trên địa bàn thị xã (giao phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).*Địa điểm: Phòng họp số 2.*Mời dự: Trưởng (hoặc Phó) các đơn vị: QLĐT, Tư pháp, TC-KH, TN-MT, Kinh tế, VH-TT, Công an, Điện lực Dĩ An, UBND các phường, Xí nghiệp cấp nước Dĩ An, CV Dung.2- 14 giờ: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Thanh Huy đi khảo sát theo đơn khiếu nại của người dân (Tài xế Hiền).*Thành phần: Trưởng (hoặc Phó) các đơn vị: QLĐT, TN-MT, Đội QLTT số 5, CV Hạnh. THỨ BA 11/9/2018Sáng:   1- 7 giờ 30Chủ tịch Nguyễn Thanh Phong dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới (Tài xế Thành).*Địa điểm: Hội trường B-Tỉnh ủy.2- 8 giờ: Phó Chủ tịch Phạm Văn Bảy dự Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Lãnh đạo UBND thị xã với người lao động và cán bộ công đoàn cơ sở doanh nghiệp (Có thư mời riêng) {Tài xế Tuấn}.*Địa điểm: Hội trường TTVH.3- 7 giờ 30: Phó Chủ tịch Võ Anh Tuấn dự Hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật Tiếp cận thông tin (Tài xế Hiền).*Địa điểm: Hội trường A-Trường Chính trị tỉnh.*Cùng dự: Đ/d Lãnh đạo hoặc CB, CC phụ trách cung cấp thông tin các phòng, ban chuyên môn thị xã, Đ/d Lãnh đạo UBND, Cán bộ đầu mối cung cấp thông tin và Công chức Tư pháp-Hộ tịch các phường, CV Hạnh.4- 8 giờ: Ủy quyền Thủ trưởng phòng LĐ-TB&XH dự tiếp xúc và đối thoại hộ nghèo, hộ cận nghèo tại phường Bình Thắng (Cả ngày).*Địa điểm: Hội trường UBND phường Bình Thắng.*Cùng dự: Thành viên BCĐ chương trình giảm nghèo thị xã và phường.Chiều: 1- 13 giờ 30: Chủ tịch UBND, Các Phó Chủ tịch UBND nghe các ngành báo cáo chuyên đề về công tác đầu tư công (giao phòng TC-KH chủ trì, phối hợp các ngành có liên quan chuẩn bị nội dung).*Địa điểm: Phòng họp số 2.*Mời dự: Trưởng các đơn vị: TC-KH, QLĐT, TTPTQĐ, Ban QLDA ĐTXD khu vực, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND Phạm Thị Diệu, CV Hòa.- 15 giờ: Chủ tịch UBND, Các Phó Chủ tịch UBND họp triển khai, phân công thực hiện trên các lĩnh vực theo ý kiến kết luận của Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh sau đợt thăm và làm việc với thị xã.*Địa điểm: Phòng họp số 2.*Mời dự: Thành viên UBND thị xã, Thủ trưởng các đơn vị: TTPTQĐ, Ban QLDA ĐTXD khu vực, XN CTCC, CN VPĐKĐĐ, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND Phạm Thị Diệu, CV Hòa, Dung, Trung, Tài.2- 14 giờ: Phó Chủ tịch Võ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Thanh Huy dự họp giao ban Thường trực HĐND thị xã định kỳ tháng 8, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2018.*Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ.*Mời dựTT/UBMTTQ, Trưởng-Phó các Ban HĐND thị xã, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND Phạm Thị Diệu, CV Trung.3- 18 giờ: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã dự Lễ kỷ niệm 10 năm hoạt động của Đại Nam văn hóa du lịch thể thao (Tài xế Thành, Hiền, Tuấn).*Địa điểm: Khu Du lịch Đại Nam.*Mời dựChánh Văn phòng HĐND-UBND Võ Trọng Tài.THỨ TƯ  12/9/2018Sáng:   1- 7 giờ 30: Chủ tịch Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Võ Anh Tuấn dự họp Ban Thường vụ Thị ủy (theo lịch làm việc của Thường trực và Ban Thường vụ Thị ủy).*Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ.2- 7 giờ 30: Phó Chủ tịch Phạm Văn Bảy tham dự lớp bồi dưỡng chuyên viên cao cấp (từ ngày 12/7 đến 15/7/2018) {Tài xế Tuấn}.*Địa điểm: Học viện cán bộ Tp.HCM.3- 8 giờ: Ủy quyền Thủ trưởng phòng LĐ-TB&XH dự tiếp xúc và đối thoại hộ nghèo, hộ cận nghèo tại phường Tân Bình (Cả ngày).*Địa điểm: Hội trường UBND phường Tân Bình.*Cùng dự: Thành viên BCĐ chương trình giảm nghèo thị xã và phường.4- 8 giờ: Ủy quyền Thủ trưởng phòng TC-KH dự Hội nghị tập huấn về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.*Địa điểm: Hội trường A-UBND Tp.TDM*Cùng dự: Đ/d Lãnh đạo các ngành: VH-TT, GD-ĐT, Y tế, TN-MT, LĐ-TB&XH.Chiều: 1- 13 giờ 30Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND cùng Thường trực Thị ủy thăm và làm việc với Đảng ủy phường Bình Thắng (theo Kế hoạch số 121-KH/TU ngày 13/8/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy) {Tài xế Thành, Hiền, Tuấn}.*Địa điểm: Hội trường UBND phường Bình Thắng.*Cùng dự: Thủ trưởng các ngành: Công an, Quân sự, Nội vụ, Tư pháp, Thanh tra, TC-KH, TN-MT, Kinh tế, QLĐT, GD-ĐT, VH-TT, LĐ-TB&XH, Y tế, Trung tâm PTQĐ, Ban QLDA ĐTXD khu vực, XN CTCC, Chi nhánh VPĐKĐĐ, Chi Cục thuế, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND Phạm Thị Diệu, CV Hòa, Dung. THỨ NĂM 13/9/2018Sáng:    1- 7 giờ 30Chủ tịch Nguyễn Thanh Phong tiếp dân.*Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND thị xã.*Cùng tiếp: TT/UBMTTQ, Hội Nông dân, Ủy ban kiểm tra, Trưởng (hoặc Phó) các đơn vị: TN-MT, QLĐT, Chi nhánh TTPTQĐ, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ,  Phó Trưởng Ban Pháp chế Đinh Văn Dĩ, CV Dung.2- 7 giờ 30Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND cùng Thường trực Thị ủy thăm và làm việc với Đảng ủy phường Bình An (theo Kế hoạch số 121-KH/TU ngày 13/8/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy) {Tài xế Hiền, Tuấn}.*Địa điểm: Hội trường UBND phường Bình An.*Cùng dự: Thủ trưởng các ngành: Công an, Quân sự, Nội vụ, Tư pháp, Thanh tra, TC-KH, TN-MT, Kinh tế, QLĐT, GD-ĐT, VH-TT, LĐ-TB&XH, Y tế, Trung tâm PTQĐ, Ban QLDA ĐTXD khu vực, XN CTCC, Chi nhánh VPĐKĐĐ, Chi Cục thuế, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND Phạm Thị Diệu, CV Hòa, Hạnh.Chiều:  1- 13 giờ 30Chủ tịch Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Thanh Huy dự họp giao ban Thường trực Thị ủy.*Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ.*Cùng dự: Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND Phạm Thị Diệu.2- 15 giờ: Chủ tịch Nguyễn Thanh Phong nghe Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc UBND thị xã báo cáo kết quả tổ chức thi tuyển (giao phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).*Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ.*Cùng dự: Trưởng phòng Nội vụ. 3- 13 giờ 30: Phó Chủ tịch Võ Anh Tuấn chủ trì họp giải quyết kiến nghị của công dân liên quan đến việc cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân không đúng vị trí sử dụng (giao phòng TN-MT chủ trì, phối hợp các ngành chuẩn bị nội dung).*Địa điểm: Phòng họp số 3.*Mời dự: Trưởng (hoặc Phó) các đơn vị: TN-MT, Chi nhánh VPĐKĐĐ, Chủ tịch UBND phường Tân Đông Hiệp, CV Hạnh. - 14 giờ 30: Phó Chủ tịch Võ Anh Tuấn nghe phòng TN-MT báo cáo nội dung liên quan đến trả lời văn bản TAND thị xã (giao phòng TN-MT chủ trì, phối hợp các ngành chuẩn bị nội dung).*Địa điểm: Phòng họp số 3.*Mời dự: Trưởng (hoặc Phó) các đơn vị: TN-MT, Tòa án nhân dân thị xã, Chi nhánh VPĐKĐĐ, Chủ tịch UBND phường An Bình, CV Hạnh.- 15 giờ 30: Phó Chủ tịch Võ Anh Tuấn chủ trì họp Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi “Xanh, sạch, đẹp đường phố” năm 2018 (Giao phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).*Địa điểm: Phòng họp số 3.*Mời dự: Thành viên Ban tổ chức, Ban Giám khảo (theo quyết định số 2917/QĐ-UBND ngày 12/7/2018 của UBND thị xã), Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND Phạm Thị Diệu, CV Trung. THỨ SÁU 14/9/2018Sáng:   1- 7 giờ 30Chủ tịch Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch HDND Nguyễn Thanh Huy, Phó Chủ tịch UBND Trần Văn Tân cùng Thường trực Thị ủy thăm và làm việc với Đảng ủy phường Tân Bình (theo Kế hoạch số 121-H/TU ngày 13/8/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy) {Tài xế Thành}.*Địa điểm: Hội trường UBND phường Tân Bình.*Cùng dự: Thủ trưởng các ngành: Công an, Quân sự, Nội vụ, Tư pháp, Thanh tra, TC-KH, TN-MT, Kinh tế, QLĐT, GD-ĐT, VH-TT, LĐ-TB&XH, Y tế, Trung tâm PTQĐ, Ban QLDA ĐTXD khu vực, XN CTCC, Chi nhánh VPĐKĐĐ, Chi Cục thuế, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND Phạm Thị Diệu, CV Hòa, Dung.2- 7 giờ 30: Phó Chủ tịch Võ Anh Tuấn dự Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023 {Tài xế Hiền}.*Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.3- 7 giờ 30: Ủy quyền Thủ trưởng phòng LĐ-TB&XH dự Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình thị xã giai đoạn 2008-2018 (có thư mời riêng).*Địa điểm: Hội trường TTVH.4- 8 giờ: Ủy quyền Thủ trưởng phòng LĐ-TB&XH dự tiếp xúc và đối thoại hộ nghèo, hộ cận nghèo tại phường Tân Đông Hiệp (Cả ngày).*Địa điểm: Hội trường UBND phường Tân Đông Hiệp.*Cùng dự: Thành viên BCĐ chương trình giảm nghèo thị xã và phường. Chiều: 1- 14 giờChủ tịch Nguyễn Thanh Phong dự họp UBND tỉnh nghe công bố Quyết định của Bộ Kế hoạch & Đầu tư thanh tra công tác đầu tư công và cấp giấy chứng nhận đầu tư (Tài xế Thành).*Địa điểm: Phòng họp A-UBND tỉnh.*Cùng dự: Thủ trưởng Ban QLDA ĐTXD khu vực thị xã.2- 14 giờ: Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND dự họp Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND thị xã định kỳ.*Địa điểm: Phòng họp số 2.*Mời dự: Đảng viên Chi bộ.THỨ BẢY 15/9/2018Sáng:   1- 7 giờ 30: Phó Chủ tịch Phạm Văn Bảy tham dự lớp bồi dưỡng chuyên viên cao cấp (Tài xế Hiền).*Địa điểm: Học viện cán bộ Tp.HCM.             3- Chánh Văn phòng HĐND-UBND Võ Trọng Tài và các cán bộ Ngọc, Phượng trực xử lý tiếp nhận hồ sơ công dân theo cơ chế 1 cửa tại Văn phòng HĐND-UBND thị xã.*Địa điểm: Văn phòng HĐND-UBND thị xã.(Lịch trực lái xe ngày 16/9/2018 : Tài xế Tuấn).                                                                     TL. CHỦ TỊCH                                            CHÁNH VĂN PHÒNG       (Đã ký)Võ Trọng Tài