LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ THỊ ỦY DĨ AN TỪ 10/9/2018 ĐẾN 16/9/2018

Văn hóa - Xã hội

 ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNGTHỊ ỦY DĨ AN*Số 37 - LLV/TU    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM             Dĩ An, ngày  07  tháng  9  năm 2018
LỊCH LÀM VIỆCCỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ THỊ ỦY DĨ ANTỪ 10/9/2018 ĐẾN 16/9/2018----- 


Thứ hai(10/9) Sáng:- Đ/c Tỉnh ủy viên - Bí thư Thị ủy Bùi Thanh Nhân và đ/c Ngô Ngọc Điệp - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã giải quyết công việc tại cơ quan.Chiều:- 14h00: Đ/c Tỉnh ủy viên - Bí thư Thị ủy Bùi Thanh Nhân tiếp và làm việc với Đồng chí Lãnh đạo Tỉnh ủy phụ trách địa bàn (Có Chương trình riêng).Địa điểmPhòng họp Ban Thường vụ Thị ủy. Thứ ba(11/9) Sáng:- 07h30: Đ/c Tỉnh ủy viên - Bí thư Thị ủy Bùi Thanh Nhân dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.Cùng dự: Đ/c Chủ tịch UBND thị xã, Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự thị xã và đại diện lãnh đạo Công an thị xã.Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy. Chiều:- 14h00: Đ/c Ngô Ngọc Điệp - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì họp giao ban Thường trực HĐND thị xã định kỳ tháng 8, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2018.Địa điểmPhòng họp Ban Thường vụ Thị ủy. Thứ tư(12/9) Sáng:- 07h30: Họp Ban Thường vụ Thị ủy nghe và cho ý kiến các nội dung:1. Thông qua báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng” (Ủy ban kiểm tra Thị ủy chuẩn bị nội dung).Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Thị ủy Dĩ An.2. Thông qua Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thị xã Dĩ An tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khoá XII. (Ban Tổ chức Thị ủy chuẩn bị nội dung).- Cùng dự: Đại diện lãnh đạo BTC Thị ủy, Phòng Nội vụ thị xã.      3. Thông qua hồ sơ phát triển đảng viên và công tác cán bộ (Ban Tổ chức Thị ủy chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Thị ủy.Chiều:- 13h30: Thường trực Thị ủy thăm và làm việc với Đảng ủy phường Bình Thắng theo Kế hoạch số 121-KH/TU, ngày 13/8/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy.Cùng dự: Đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ thị xã, Thủ trưởng các Ban xây dựng Đảng, Thủ trưởng các ngành: Công an, Quân sự, Nội vụ, Tư pháp, Thanh tra, TC-KH, TN-MT, QLĐT, Kinh tế, GD-ĐT, VH-TT, Ban QLDA ĐT&XD khu vực, TTPTQĐ, Chi cục thuế, các đoàn thể chính trị thị xã và Văn phòng HĐND-UBND, Văn phòng Thị ủy.Địa điểm: Phường Bình Thắng. Thứ năm(13/9) Sáng:- 07h30: Thường trực Thị ủy thăm và làm việc với Đảng ủy phường Bình An theo Kế hoạch số 121-KH/TU, ngày 13/8/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy.Cùng dự: Đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ thị xã, Thủ trưởng các Ban xây dựng Đảng, Thủ trưởng các ngành: Công an, Quân sự, Nội vụ, Tư pháp, Thanh tra, TC-KH, TN-MT, QLĐT, Kinh tế, GD-ĐT, VH-TT, Ban QLDA ĐT&XD khu vực, TTPTQĐ, Chi cục thuế, các đoàn thể chính trị thị xã và Văn phòng HĐND-UBND, Văn phòng Thị ủy.Địa điểm: Phường Bình An.  Chiều:- 13h30: Giao ban Thường trực Thị ủy.Mời dự: Thường trực HĐND thị xã, lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND thị xã, lãnh đạo Văn phòng Thị ủy.Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Thị ủy.- 15h00: Thường trực Thị ủy (03 đ/c) nghe Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trực thuộc UBND thị xã báo cáo kết quả tổ chức thi tuyển (Có chương trình riêng).Mời dự: Lãnh đạo Ban Tổ chức Thị ủy, Ủy ban kiểm tra Thị ủy, phòng Nội vụ thị xã và Văn phòng Thị ủy.Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Thị ủy.  Thứ sáu(14/9) Sáng:- 07h30: Thường trực Thị ủy thăm và làm việc với Đảng ủy phường Tân Bình theo Kế hoạch số 121-KH/TU, ngày 13/8/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy.Cùng dự: Đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ thị xã, Thủ trưởng các Ban xây dựng Đảng, Thủ trưởng các ngành: Công an, Quân sự, Nội vụ, Tư pháp, Thanh tra, TC-KH, TN-MT, QLĐT, Kinh tế, GD-ĐT, VH-TT, Ban QLDA ĐT&XD khu vực, TTPTQĐ, Chi cục thuế, các đoàn thể chính trị thị xã và Văn phòng HĐND-UBND, Văn phòng Thị ủy.Địa điểm: Phường Tân Bình. Thứ bảy(15/9)Trực lãnh đạo:  Phạm Thế Hiển - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thị ủy.Chủ nhật(16/9)Trực lãnh đạo:  Đ/c Nguyễn Thị Thu Thảo - Chuyên viên VPTU.Lịch làm việc này thay thư mời họp.(Lịch được gửi qua hòm thư công vụ Tỉnh ủy và đăng tải trên mạng diện rộngcủa Thị uỷ: địa chỉ website http://www.dan.bdu.dcs.vn, cổng thông tin điện tửthị xã Dĩ An http://dian.binhduong.gov.vn )
 Nơi nhận:- Văn phòng Tỉnh ủy,- Đ/c Phạm Văn Cành - Phó BTTT Tỉnh ủy,- Các đ/c UV.BTV Thị ủy,- Các Đ/c Phó Chủ tịch HĐND - UBND thị xã,- Các ban ngành, đoàn thể thị xã,- Các chi, Đảng bộ cơ sở,- Lưu Văn phòng Thị ủy. T/L BAN THƯỜNG VỤ  CHÁNH VĂN PHÒNG  (Đã ký)      Trần Thị Hồng Thúy