Thị ủy Dĩ An – ngày 16/9- Hội nghị quán triệt chỉ thị 35-CT/TW của Bộ chính trị, Kế hoạch số 101 của BTV Tỉnh ủy Bình Dương và Kế hoạch 162 của BTV Thị ủy Dĩ An về tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Văn hóa - Xã hội

          Theo đó, thời gian dự kiến tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ mới là vào tháng 8/2020. Đại hội Đảng cấp cơ sở bắt đầu từ tháng 4/2020 và hoàn thành trước ngày 30/6/2020. Riêng Đại hội điểm tại chi bộ, đảng bộ cơ sở hoàn thành trước ngày 15/2/20202. Các chi bộ trực thuộc tổ chức Đại hội từ tháng 11/2019 đến ngày 20/1/2020.


Hình ảnh Hội nghị quán triệt chỉ thị 35-CT/TW của Bộ chính trị


          Với phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thị xã và cơ sở phải đảm bảo thiết thực, không phô trương hình thức, chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua Đại hội Đảng bộ các cấp tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ Đảng và đảng viên, xây dung Đảng trong sạch- vững mạnh. Hiện nay, các chi – đảng bộ trong thị xã khẩn trương tiến hành các bước: chuẩn bị văn kiện Đại hội, tổ chức thảo luận- đóng góp ý kiến vào Văn kiện; chuẩn bị công tác nhân sự nhiệm kỳ mới 2020-2025 đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định về cơ cấu, độ tuổi, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, đạo đức lối sống.


Hồng Nguyên – Bá Lộc