Dĩ An triển khai hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ VI Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)

Thời sự - Chính trị

       Trong 2 ngày 29 và 30/12, Tại Trung tâm Chính trị thành phố, Thành ủy Dĩ An đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ VI Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) đến hơn 600 cán bộ viên chức, Đảng viên.


Đại biểu tham dự hội nghị


       Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt, triển khai 3 nghị quyết và 1 kết luận của Hội nghị lần thứ VI Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Cụ thể, Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kết luận số 45-KL/TW, về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.


Tiến sĩ Vũ Trung Kiên, Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực II báo cáo viên tại hội nghị


       Hội nghị đã giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, điểm mới trong văn kiện hội nghị, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu của các nghị quyết Hội nghị lần thứ VI Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII qua đó tiếp thu học hỏi áp dụng vào thực tế tại nơi công tác.

 
Tuấn Anh