98 Đảng viên mới tham dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2018

Thời sự - Chính trị

     Sáng nay 7/11, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã đã diễn ra lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị khóa II/ 2018 dành cho 98 đảng viên mới đến từ 21 chi, đảng bộ trực thuộc Thị ủy Dĩ An.

Học viên tham dự khóa học     Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị giúp các đảng viên mới nắm được học tập và nghiên cứu 10 chuyên đề, gồm:  Chủ nghĩa Mac- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở đó, từng đảng viên mới được kết nạp xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt nam.     Lớp học diễn ra trong thời gian từ ngày 7/11 đến ngày 16/11 nội dung cơ bản theo chương trình quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương.Tuấn Anh