LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ THỊ ỦY DĨ AN TỪ NGÀY 20/5/2019 - 26/5/2019

lịch công tác thị ủy