LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH UBND CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND, UBND thị xã Dĩ An  Tuần lễ từ 22/4/2019 đến 28/4/2019

Lịch làm việc UBND thị xã