LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH UBND CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND, UBND thị xã Dĩ An Tuần lễ từ 12/8/2019 đến 18/8/2019

Lịch làm việc UBND thị xã