ĐỀ ÁN THÀNH LẬP THÀNH PHỐ DĨ AN

DỰ THẢO QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 THÀNH PHỐ DĨ AN

          Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 về sữa đổi đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch.

          Nay, UBND thành phố Dĩ An công khai Công khai lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đối với dự thảo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Dĩ An với các nội dung công khai gồm:

- Báo cáo tóm tắt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Dĩ An (Tải về); 

- Chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Dĩ An (Tải về)

- Danh mục công trình, dự án thực hiện đến năm 2030 thành phố Dĩ An (Tải về)

- Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 (tỷ lệ 1/10.000) (Tải về)

- Thời gian công khai lấy ý kiến nhân dân: 30 ngày, kể từ ngày phát hành.

- Hình thức nhận ý kiến của nhân dân:

       Góp ý bằng văn bản gửi UBND thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các phường, góp ý qua Cổng thông tin điện tử thành phố Dĩ An hoặc qua địa chỉ email: gopy.qhsdd2030.dian@gmail.com.

Bản Quyền @2018 Văn phòng HĐND- UBND thành phố Dĩ An 

Địa chỉ: Số 10 Trung tâm hành chính thành phố Dĩ An 

Email: vpubdian@binhduong.gov.vn Website: dian.binhduong.gov.vn

Điện Thoại: 0274.3742.864   Fax: 0274.3742.864