7 phường hoàn thành tổ chức xét duyệt chính trị, chính sách thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ năm 2022

An ninh - Trật tự

       Từ ngày 23/9 đến 1/10/2021, Hội đồng nghĩa vụ quân sự 7 phường đã tổ chức xét duyệt chính trị, chính sách nguồn thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2022.

        Công tác xét duyệt chính trị, chính sách cấp phường được thực hiện theo Luật NVQS và các Thông tư liên quan, đảm bảo công bằng, khách quan, dân chủ trong việc tuyển chọn công dân nhập ngũ, trường hợp tạm hoãn – miễn gọi nhập ngũ ..vv..


Hội đồng NVQS P Bình An xét duyệt chính trị chính sách


         Qua xét duyệt, Hội đồng NVQS các phường đã chọn 1.843 thanh niên đủ điều kiện về chính trị, chính sách trên tổng số 5.053 thanh niên qua phúc tra đầu năm. HĐNV QS thành phố đã lập danh sách gửi về Hội đồng NVQS thành phố tổ chức xét duyệt từ ngày 12/10, nhằm chọn ra những thanh niên đủ điều kiện để gọi khám sức khỏe sơ tuyển tại Trạm y tế các phường.
Tuấn Anh