DỰ THẢO QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 THÀNH PHỐ DĨ AN

         Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 về sữa đổi đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch.

          Nay, UBND thành phố Dĩ An công khai Công khai lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đối với dự thảo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Dĩ An với các nội dung công khai gồm:

- Báo cáo tóm tắt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Dĩ An (Tải về); 

- Chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Dĩ An (Tải về); 

 - Danh mục công trình, dự án thực hiện đến năm 2030 thành phố Dĩ An(Tải về)

- Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 (tỷ lệ 1/10.000) (Tải về); 

- Thời gian công khai lấy ý kiến nhân dân: 30 ngày, kể từ ngày phát hành.

- Hình thức nhận ý kiến của nhân dân:

       Góp ý bằng văn bản gửi UBND thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các phường, góp ý qua Cổng thông tin điện tử thành phố Dĩ An hoặc qua địa chỉ email: gopy.qhsdd2030.dian@gmail.com.

 

Bản Quyền @2018 Văn phòng HĐND- UBND thành phố Dĩ An 

Địa chỉ: Số 10 Trung tâm hành chính thành phố Dĩ An 

Email: vpubdian@binhduong.gov.vn Website: dian.binhduong.gov.vn

Điện Thoại: 0274.3742.864   Fax: 0274.3742.864